Lied van de maand

MAART
 
Lied 984 Nieuw Liedboek
 
Gezegend die de wereld schept
 
Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.
 
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.
 
Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
 
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
 
Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
 
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
 
tekst Henk Jongerius
melodie Orlando Gibbons - ANGEL'S SONG
 
 
FEBRUARI
 
Lied 531 Nieuw Liedboek
 
Jezus, die langs het water liep
 
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
 
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
"k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze" -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
 
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
 
tekst Ad den Besten
melodie Frits Mehrtens
 
 
JANUARI
 
Lied 216 Nieuw Liedboek
 
Dit is een morgen als ooit de eerste
 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
 
tekst Eleanor Farjeon - 'Morning has brooken'
vertaling Andries Govaart
melodie Keltische volksmelodie - BUNESSAN
 
 
DECEMBER
 
Lied 447 Nieuw Liedboek
 
Het zal zijn in de laatste der tijden
De tempelberg
 
1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
 
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er beschreven.
 
3. En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
 
3.2: een zicht is een kleine zeis
 
tekst Jan Wit, bij Jesaja 2,2-5
melodie Frits Mehrtens
 
 
NOVEMBER
 
Lied 715 Nieuw Liedboek
 
Zoals de halmen buigen in de wind
 
Zoals de halmen buigen in de wind
- één adem blaast ze naar één kant -
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.
 
Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.
 
Zoals het graan, verzameld tot de oogst
- met zorg gemaakt tot levend brood -
de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.
 
God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn -
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.
 
tekst Henri Capieu - 'Comme le vent incline les épis'
vertaling Gert Landman
melodie Jean-Jaques Werner
 
 
OKTOBER

Lied 721 Nieuw Liedboek

Houd ons bijeen, God, rond uw woord
 
Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
houd tegen wie uw heil vermoordt,
nu Christus niet meer wordt geeerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.
 
Kom, Christus, toon uw ware kracht,
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!
 
Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.
 
tekst Martin Luther - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
vertaling Sytze de Vries
melodie Wittenberg 1543

 

SEPTEMBER

Lied 713 Nieuw Liedboek

Wij moeten Gode zingen
Van de lier aan de wilgen
 
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.
 
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minste allermeest.
 
Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
 
De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Gallilea.
 
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.
 
tekst Willem Barnard
melodie Willem Vogel
Naar boven