Beleidsplan Kinder- en Jongerenwerk

Concept Beleidsplan jeugdwerk Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
(september 2011-september 2014)


Verbreden en verdiepen

INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord

2. Visie en missie
3. Vrijwilligers en de activiteiten
4. Voornemens en aanbevelingen
4.2 Aanbeveling JOP
5. Organisatiestructuur en voornemens
6. Bijlage 1 Boom model jeugdwerk
Voorwoord

Voor je ligt de invulling van het conceptbeleid voor het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (verder genoemd onze gemeente). Dit beleidsplan is opgesteld door de jeugdraad en JOP Regio coach Walter Meijles.

We kiezen er bewust voor in de breedte mensen uit onze gemeente te betrekken bij het denkproces. Daarmee verwachten wij een positieve houding op het moment dat veranderingen worden doorgevoerd.

Twee benen
Ons uitgangspunt is gebaseerd op twee documenten:

1. Het rapport gemeenteprofiel uit 2007. De missie van de kerk hebben we meegenomen en aangevuld met voor de jeugd specifieke punten, gebaseerd op onze visie op jeugdwerk.
2. Het rapport van het JOP, 'Van hier naar Daar', geschreven door Walter Meijles. Dit rapport is opgebouwd uit een quickscan, een situatieschets en aanbevelingen van het JOP.

Kern
Ons doel is dat we kinderen helpen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen, die vanuit het christelijk geloof, als zingeving, hun plek in de wereld invullen. Gedragen door de relatie met God en in verbinding met de geloofsgemeenschap. De keuze is gemaakt om op twee ankerpunten het jeugdwerk in onze gemeente te baseren. Deze ankerpunten zijn het verdiepen van geloof en het verbreden van contact binnen en buiten de bestaande kerkgemeenschap.


Vervolg
Als jeugdraad beschouwen we de presentatie en bespreking van dit rapport niet als een eindpunt, maar als opstap naar het belangrijkste werk. Dit werk houdt in dat wij de voorgenomen veranderingen helpen in gang te zetten en tot een goed einde te brengen.


We kijken daarom uit naar de besprekingen en definitieve vaststelling van dit beleidstuk, zodat we vervolgens de voorgenomen besluiten nog voor 1 juli kunnen aanvullen met een werkplan voor de komende 3 jaar met een concreet actieplan voor seizoen 2011 – 2012.

Deze vervolg documenten zullen volgens planning 7 juli op de site te vinden zijn
www.pkn-angerlodoesburg.nl onder de knop kinder -en jongerenwerk of via www.onlinetalk.info

! N.a.v. kleine kerkenraad van 18 april en de grote kerkenraad van 16 mei zijn er aanvullingen en inhoudelijke correcties doorgevoerd. Ook deze wijzigingen hebben de status van concept. Deze worden na de aanvulling die we op de gemeenteavond ontvangen verder verwerkt in de definitieve versie.


Naar boven
2. Visie en missie

2.1 Inleiding
Met als uitgangspunt het rapport van het JOP, over de ontwikkeling in de leefwereld van jongeren, zien wij de

volgende vragen aan onze gemeente:

! Authenticiteit is de centrale waarde in het leven van jongeren. Dit houdt meer in dan je eigen gang gaan.
Het betekent dat je echt bent, geen spelletjes speelt of een rol aanneemt. Authenticiteit streven jongeren zelf na, maar het is ook de meetlat waaraan ze andere mensen en zaken afmeten.
Hoe authentiek is onze gemeente voor jongeren?

! Jongeren zijn in een aantal opzichten individualistisch, maar op sommige terreinen hechten ze veel waarde aan stabiele verbanden. De jongeren van nu hebben gezien dat ultra-individualistisch leven niets voor hen is. Geen vrijheid zonder verbondenheid, dat lijkt hun motto te zijn.

Welke verbondenheid biedt onze gemeente hen?

! Identificatie figuren zijn niet langer leeftijdsgenoten die je zoveel mogelijk moet imiteren, maar mensen waarmee je je opvattingen kunt bespreken in een veilige omgeving.

Met Identificatie figuren heb je een langlopende relatie gebaseerd op een gemeenschappelijke belangstelling, maar je  oeft niet per se op ze te lijken.
Welke Identificatie figuren heeft onze gemeente voor jongeren?

! De waardering voor collectieve verbanden en hang naar authenticiteit heeft er voor gezorgd dat de jongeren van nu veel waarde hechten aan trouw en loyaliteit in relaties. Die trouw verwachten ze ook terug van iedereen die een relatie met hen wil aangaan.

Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor instellingen en ondernemingen.
Is onze gemeente in staat een betrouwbare relatie met jongeren te onderhouden?

! Jongeren zijn steeds vaker en eerder autonome en kritische consumenten en laten zich geen behoefte, merk of life-style meer aanpraten.

Zij gaan voor kwalitatief goede producten met aanvullende diensten en keuzemogelijkheden.
Kan onze gemeente jongeren kwaliteit bieden en ingaan op hun echte behoeften?

De bovenstaande vragen vormen de achtergrond van onze geformuleerde visie en missie. Hier in zitten de antwoorden besloten op de bovenstaande vragen. Om toch een eenvoudig samenvattend antwoord te geven op deze vragen. Een antwoord gebaseerd op de actualiteit. Ja, wij zien in het voorjaar 2011, dat het lukt om een groep van 20 kinderen en 35 tieners te bereiken binnen het kinder- en jongerenwerk.

2.2 Visie
‘De Protestantse gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.' (citaat gemeente profiel 2007)


Vanuit het gemeente profiel zien wij twee ankerpunten waarop het jeugdwerk in Angerlo-Doesburg gebaseerd wil zijn; het verdiepen van het geloof en het verbreden van contact binnen en buiten de bestaande kerkgemeenschap. Wat ons met elkaar verbindt is het gedeelde geloof.

2.3 Missie
Vanuit een boom-model willen we het verbreden en verdiepen verder invullen→zie bijlage 1 voor illustratie. (niet te zien op de website). Ons doel is dat we onze kinderen helpen op te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen, die vanuit het christelijk geloof, als zingeving, hun plek in de wereld invullen. Gedragen door de relatie met God en in verbinding met de geloofsgemeenschap.


De voeding vinden zij in de vier basiselementen van ons jeugdwerk, te weten:

• KENNIS: het opdoen van inhoudelijke kennis over het geloof

• RELATIE: het hebben van positieve relaties met leeftijdsgenoten, leiding en de geloofsgemeenschap als geheel, wat leidt tot pastorale zorg *)

• DOEN: het invullen van zorg voor mens en omgeving

• BELEVING: Vreugde en geloofsbeleving delen op een eigentijdse en voor jongeren relevante manier

Dit zijn de wortels voor de ontwikkeling zoals we die willen stimuleren.

*) Dit komt tot uiting in 'relationeel jongerenwerk' Binnen de diverse activiteiten gebeurt dit al maar de koppeling naar pastoraat en de geloofsgemeenschap is soms zeer beperkt. Met de diverse leiding en de predikant moet het relationele jongerenwerk verder inhoud worden gegeven. Door afstemming en toerusting.

2.3.1 Verbreding
Verbreding vindt plaats op drie niveaus:


1. persoonlijk niveau; kennis, relatie, doen en beleving
2. relatie binnen onze geloofsgemeenschap
3. samenwerken met andere kerken en jongerenwerk van 0313

Eenmaal gegroeid kunnen daar de bladeren en vruchten uit voort komen: persoonlijke groei en ontwikkeling in karakter en geloof. Daarnaast de houding om zorg te willen dragen voor de naaste omgeving (jongeren diaconaat) en de schepping als groter geheel.

2.3.2 Verdieping
Een persoonlijk geloof in God en eigen zingevingskader kunnen pas ontstaan als aan de voorwaarden voor groei en ontwikkeling is voldaan. Dit persoonlijk geloof door een relatie met God is een geheim dat niet af te dwingen valt, maar waar wij wel de juiste voorwaarden voor willen scheppen. Dit is vergelijkbaar met het laten opgroeien van een boom: wij geven de levenskracht niet, maar kunnen wel de omstandigheden zo maken dat deze groei plaats kan vinden.
3. Beschrijving van vrijwilligers en de activiteiten

3.1 Vrijwilligers
Activiteit Per activiteit zijn actief:

• Crèche
• Kinder -­en tienerviering
• Rock Solid
• JOY
• JéPé
• d’Oase
• Basiscatechese
• Jeugddiensten
• Jeugdouderlingen
• Jeugdraad


14
3
11
2
8
5
 2
6
2
5
58

Totaal aantal mensen dat hierin een dubbele rol heeft is groot. Inschatting van totaal aantal individuen: 30. Dat betekent dat dertig mensen het werk doen van vijftig mensen. De toerusting vindt plaats door driemaal per jaar een JIM te houden (Jeugdwerk Interactief Moment) waarin de vrijwilligers toerusting en informatie krijgen als ondersteuning voor hun taak. Daarnaast is het JIM een overlegmoment voor structurele zaken. De jeugdraad vormt de schakel naar de kerkenraad. André Bikker en Richard Spanjer hebben samen een duobaan als Jeugdouderling, waarbij André voorzitter van de jeugdraad is en Richard zitting heeft in de kerkenraad. Anja Beckmans heeft zitting in de pastorale team. Richard Klooster voert het penningmeesterschap en Anneke den Hartog het secretariaat. Doel van de jeugdraad is een coördinerend en stimulerend orgaan te zijn voor het hele kinder-­en jeugdwerk. Tevens zijn zij verantwoordleijk voor de uitvoering van het nieuw te vormen beleid.

3.2 Activiteiten en hun doelstelling
De onderstaande activiteiten geven in volgorde van leeftijd een overzicht met de omschrijving van de doelstelling per activiteit.

Crèche
Iedere zondag is tijdens de kerkdienst crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar oud. De kinderen spelen zelf met het speelgoed dat aanwezig is, worden voorgelezen uit aanwezige prentenboeken en door de leiding gestimuleerd tot spel. De kinderen eten en drinken gezamenlijk iets. Er is geen vaste methode.

Doelstelling is de rust te waarborgen van de kerkdienst en de ouders de mogelijkheid te geven de kerkdienst te bezoeken.
Er zijn 7 volwassenen en 7 tieners actief als leiding. Er vindt geen afzonderlijke werving of reclame plaats voor deze activiteit.

Kinderviering
Iedere zondag is tijdens de kerkdienst kinderviering voor de kinderen van 6-­12 jaar oud. Dit vindt plaats in het Maartenshuis. Er wordt gebruik gemaakt van Kind op Zondag, dit volgt het zelfde bijbelleesrooster als die in de vieringen wordt gevolgd. Tevens organiseerd Kind op Zondag toerustings avonden rond de projectweken m.b.t. Advent en Pasen. Meer informatie over het materiaal vind u op: www.kindopzondag.nl Het doel is kinderen op hun eigen niveau te betrekken bij de verhalen en geschiedenis van de Bijbel.

Er komen verdeeld over twee groepen ± 12 kinderen, tijdens projecten als Kerst en Pasen zijn het er meer.
Er zijn 6-­8 volwassenen leiding van deze groep. Werving gebeurt door het kerkblad met de eigen pagina 'Kidskrabbels' de website of mensen direct aan te spreken. Zorg voor de komende tijd is het teruglopend aantal kinderen.

Tienerviering
De bijeenkomsten vinden om de week plaats voor jongeren in de middelbare school leeftijd. Verdeeld over twee groepen. De locatie is in de consistorie en de ruimte daarboven. Als programma wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Kind op Zondag. Dit volgt het landelijk leesrooster. Op die wijze maken we een aansluiting bij de kerkdienst. Meer informatie over het materiaal vind u op: www.kindopzondag.nl. De doelstelling is tieners op hun niveau te betrekken bij de geschiedenis en verhalen van de Bijbel. Een belangrijk aspect is het leggen van de link tussen het eigen leven en het verhaal. Met name bij de 15+ is gesprek een veel gebruikte werkvorm. Per zondag zijn er tussen de 4-­14 tieners. Er zijn 4 volwassenen als leiding actief. De verantwoording ligt nu bij de kinderviering groep. De komende twee jaar wordt een grote instroom verwacht, gezien het aantal 11-­12 jarigen. Werving gebeurt via -­email, de jaarkalender, de website, jeugdpagina Onlinetalk in de gemeentebrief en het direct aanspreken van individuen of gezinnen.


Basiscatechese
De basiscatechese vindt eenmaal per veertien dagen plaats. De basiscatechese is bedoeld voor de 8/9 jarigen en de 10/11 jarigen. Hierbij wordt de methode Basiscatechese van SGO mer informatie over de methodiek staat op www.sgonet.nl

De doelstelling is om geloof over te dragen en betrokkenheid bij de gemeente te bevorderen. Deze doelstelling wordt redelijk gehaald, vaak door goed af te stemmen op de interesses van de kinderen. Er komen 4-­6 kinderen per keer. Er zijn twee mensen leiding van deze activiteit. De werving gebeurt door persoonlijk aan te schrijven en een uitnodiging op papier.

Rock Solid
Vindt plaats op de vrijdagavond van 19.00-­20.00 in het Maartenshuis, veertien maal per seizoen.

Het programma bestaat uit korte en snelle actiespelletjes en korte nagesprekjes.
Het gebruikte materiaal is van de Youth for Christ. Meer achtergrond informatie over het materiaal staat op:www.yfc.nl/kerk/programmas/rock-­solid.
De doelstelling is de kerkelijke en buitenkerkelijke jeugd een uitlaatplek te geven na een week school. Dit lukt goed. De jongeren uit de leeftijd van 11-­14 jaar komen via mond-­op-mond reclame. Er zijn er per avond rond de 12 deelnemers. Uitdaging is het vinden van nieuwe leiding.

JOY
Deze activiteit vindt wekelijks plaats op de vrijdagavond van 19.45-­21.30 in het Maartenshuis en is voor jongeren van 14-­18 jaar oud. Er komen 8-­12 jongeren per keer. JOY is de heropstart van een sinds drie jaar niet meer draaiende tienerclub. De avonden hebben twee typen van invulling: spel (3x per maand) of Bijbelstudie (1x per maand). In beide gevallen wordt geopend en afgesloten met gebed. De leiding gebruikt hen bekende programma’s en schrijven daarnaast ook veel zelf. Het doel is Gods liefde te laten ervaren in het hier en nu, in een sfeer van openheid en oprechte belangstelling voor elkaar. Daarnaast wil JOY een schakel zijn voor de jongeren en de kerkgemeenschap en geloof. Het hoofddoel is daarom relationeel jongerenwerk. Er zijn twee leidinggevenden. De werving loopt via digitale middelen, papieren reclame en mond-­tot-­mondreclame.


JéPé
Het JéPé vindt 6-­7 maal per jaar plaats op de zaterdagavond en wordt afgesloten met een kamp in de zomer.

De doelgroep is tieners en jongeren van 11-­18 jaar oud. De activiteiten zijn doe-­activiteiten zoals zwemmen, dropping, vossenjacht e.d. op externe locaties, en eindigen meestal weer in het Maartenshuis. De doelstelling is nadrukkelijk om contact te leggen met binnen-­ en buitenkerkelijke jongeren op een laagdrempelige manier. Het contact biedt weer mogelijkheden voor (dieper) gesprek. Door de diversiteit van de leiding is het mogelijk de taken te verdelen op begeleiding van de activiteit en gesprek onderweg. Deze doelstelling wordt gehaald. De basisgroep bestaat uit ongeveer 20 jongeren, waarvan de helft niet-­kerkelijk, of juist van een ander kerkgenootschap afkomstig is. Er zijn 8 mensen als leiding actief. De werving gebeurt bij bekenden door mailcontact. Verder vindt de werving plaats via het kerkblad, de jeugdwerk kalender en door het geven van een attentie aan twaalfjarige kinderen die stoppen met de kindernevendienst.

d’ Oase
Op de vrijdagavonden is om 21.00 de mogelijkheid op informele wijze samen te komen in d’Oase bovenin het Maartenshuis.

De leiding biedt mogelijkheden voor een spel, er is muziek en je kunt er zitten en in gesprek gaan. Deze activiteit wordt bezocht door jongeren tussen de 12-­24 jaar oud. Er zijn vijf jong-­volwassenen leiding bij d’oase. Het aantal bezoekers wisselt van twee of drie tot tegen de twintig. Gemiddeld zijn er rond de tien bezoekers. Doelstelling is informeel contact kunnen maken tussen leeftijdgenoten in een veilige omgeving binnen de kerk. Deze doelstelling wordt gehaald. PR gaat via de agenda, mond-­tot-­mondreclame.
Naar boven
4. Voornemens en aanbevelingen

4.1. Voornemens jeugdraad
In de bijlage op pagina 9 ziet u schema waar in de huidige activiteiten zijn opgenomen en een drie activiteiten die wij ons hebben voorgenomen.


1. 2SERVE = Cool
Dit staat voor het jongeren diaconaat in nauwe samenwerking met de diaconie

2. Reizen. Het samen reizen werkt sterk samenbinden zeker als de bestemming inhoudelijk is.
Het Flevo totaal festival is deze zomer al een bestemming. Dit christelijk jongerenfestival word georganiseerd door het JOP (landelijke jeugdwerk van de PKN), Youth for Christ en de EO.
Tweede reis bestemming is Taizé. Een oecumenische internationaal jongeren klooster in Frankrijk.

3. Samenwerking met andere kerken zowel via de raad van kerken al daar buiten. Dit omdat jongeren zich niet laten binden aan één kerk en we elkaar kunnen aanvullen in activiteiten en ervaring. Daarnaast willen we samenwerken met jongerencentrum 0313. Als Brughoofd tussen Angerlo en Doesburg. In de eerste instantie denken we aan het houden van Rock Solid o.a. als drempel verlaging naar randkerkelijk tieners.

4.2 Aanbeveling JOP

De onderstaande aanbevelingen komen uit het rapport van 'Hier naar daar'. De jeugdraad wil deze aanbevelingen op de gemeenteavond in kleine groepen bespreken en samen prioriteit geven. Tevens willen we de voornemens 4.1 die we willen doorvoeren in kleine groepen 'toetsen.


Vieren

1. Neem zitting in de commissie eredienst voor een eigentijdse invulling van de vieringen.
Betrek kinderen en jongeren via afzonderlijke panels bij het bedenken en afstemmen van de plannen.

2. Bedenk andere vormen van vieren voor kinderen en/of jongeren, los van de zondagse eredienst alleen:
gekoppeld aan activiteiten of nieuwe activiteiten.

Relationeel jeugdwerk

3. Maak overzichten van namen en contactgegevens van de actieve tieners en verzoek ze deze door te mogen geven aan andere leiding.

4. Bouw het model van relationeel jeugdwerk uit over de breedte van de jeugdwerk activiteiten. Kern daarin is dat iedere vrijwilligers 2-­4 jongeren bijzondere aandacht geven, ook buiten de activiteiten om.

5. Biedt de kinderen van het Basisonderwijs een ontspannende activiteit vanuit open jeugdwerk, bijvoorbeeld JéPé junior.

Contact met ouders
6. Maak informatiepakket bij aanvang van ieder seizoen die fysiek meegegeven kunnen worden aan nieuwe (doop)ouders.

7. Start een korte serie van 1-­3 informatie avonden via de oecumenische basisschool. Gebruik deze bijeenkomsten om contact te leggen en de afzonderlijke jeugdactiviteiten bekend te maken. De inhoud van de avonden kan bijvoorbeeld zijn: kinderbijbels kiezen, omgaan met rouw en dood, geloofsopvoeding.

Vrijwilligersbeleid

8. Gebruik de visie en missie in een gespreksronde met alle actieve vrijwilligers. De dialoog hierover zal een verdere bijstelling geven en ervoor zorgen dat iedereen op zijn/haar eigen wijze invulling geeft aan eenzelfde doel. Dit bevordert de saamhorigheid en duidelijkheid.

9. Stel per activiteit een profiel op van het type vrijwilliger dat nodig is: tijd, taken, vaardigheden. Stel vast hoe lang iemand actief wil zijn en hoe de kerk deze persoon gaat begeleiden en toerusten.

10. Zet een systeem op van overkoepelend werven en focus op leiding voor Rock Solide en 1-­2 nieuwe mensen voor de twee lerende activiteiten (JOY en basiscatechese)

Samenleving
11. Ga in gesprek met jongeren waar zij zelf ondersteuning kunnen gebruiken (baan, school, relaties, psychische hulp e.d.)

12. Bepaal met de kinderen en jongeren per deelactiviteit wat voor hen de logische plekken zijn om maatschappelijk actief te zijn: dichtbij en veraf.

Werving en PR

13. Stel een samenhangend plan op waarin doelgroepen voor de interne en externe communicatie benoemd worden en een strategie voor de wijze van benaderen wordt opgesteld.

14. Stel een vast format op waarin alle communicatie van het jeugdwerk uitgevoerd wordt en biedt dit aan de leiding aan. Dit format betreft zowel een sjabloon voor papier/email, als de inhoudelijke schets van waarom dit een activiteit van de PG Angerlo / ­Doesburg is.

15. Aan te bevelen is hier een vaste commissie voor in te stellen.

Breedte van activiteiten

16. De variatie in activiteiten die er momenteel zijn is een positieve ontwikkeling. Ze vraagt wel een om betere afstemming op tijd en inhoud. Dat er een zwaartepunt ligt op ontspannende activiteiten is op zich geen bezwaar, mits punt 17 meegenomen wordt.

17. Het hoofddoel van het jeugdwerk is te komen tot een persoonlijk ontwikkeld geloof in God en een eigen zingevingsvraag. Iedere activiteit heeft daarom als impliciet doel hieraan bij te dragen. Dit vraagt bewustwording van de huidige leiding op dezetaak en praktische hulp het vinden van wegen die passen bij de inhoud van de activiteit.

18. De meer expliciet op geloof gerichte activiteiten zijn kwetsbaar in beschikbare leiding. Aan te bevelen is de leiding hiervan te versterken met meer mensen.
Naar boven
5. Organisatie structuur en voornemens

In het onderstaande schema geven wij de huidige situatie weer. Met in witte letters de 'nieuwe voornemens'.

Jongeren diaconaat, reizen en samenwerking met anderen vormen van jeugdwerk binnen kerken en overheid.


6. Bijlage 1 Boom model jeugdwerk
Naar boven