Beleidsplan Werkgroep Het Diaconaat

Beleidsplan 2011-2015

Het Diaconaat
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg


Inleiding
Ontwikkelingen
Missie
Visie
Doelen
Actiepunten
Bijlage 1 Organogram
Bijlage 2 Activiteiten
Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van het Diaconaat 2011-2015. In dit stuk tonen wij u onze uitgangspunten.

Diaconaat omvat in de ruimste zin van het woord alle werk dat door de gemeente wordt gedaan tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die ambtelijk daartoe zijn geroepen als door leden van de gemeente.

Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens, dier en plant.
In het Nieuwe Testament vraagt Jezus een andere mentaliteit van mensen. Zijn aandacht en zorg ging uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden, zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke gemeente geeft dan ook aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en armen.

De twee kernwoorden van het diaconaat komen hieruit voort: gerechtigheid en barmhartigheid.

Diaconaat gaat verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd verkeren mensen in nood. De aandachtsgebieden van het diaconaat zijn in vier hoofdthema’s in te delen. Missionair werk in binnen- en buitenland, zorg voor armen in binnen- en buitenland. Al onze activiteiten en collectedoelen zijn onder te brengen bij één (of meerdere) van deze thema’s.

In de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg zijn we diaconaal actief vanuit de hierboven gegeven uitgangspunten. Dit samen met onze gemeenteleden.

Ontwikkelingen

Ons laatste beleidsplan dateert van 2008. Gemiddeld gaat een beleidsplan een jaar of vier mee (dit is ook de richtlijn vanuit de PKN). Desondanks vinden we dat de tijd rijp is voor een herijking van het huidige beleidsplan.
Als gevolg van de recessie (februari 2009) zijn meer Nederlanders in de financiële problemen gekomen. De verwachting is dat de armoede de komende tijd nog verder toe zal nemen. Dit blijkt nu al uit een aantal toegenomen aanvragen bij het ODO (Oecumenisch Diaconaal Overleg) Het is dan ook van belang dat het diaconaat oog heeft voor deze ontwikkeling en kijkt op welke wijze hierop adequaat kan worden ingespeeld.

In 2009 is door de werkgroep “adviescommissie en beleid” een visiedocument geschreven waarin een aantal concrete aanbevelingen worden gedaan. Voor ons een uitnodiging om te kijken of de punten die op het diaconale werk toepasbaar zijn, ook daadwerkelijk in ons beleidsplan zijn verwoord.

Een belangrijk onderwerp binnen onze gemeente is communicatie naar buiten en naar de gemeenteleden. Door het duidelijk formuleren van onze doelen en actiepunten in dit beleidsplan wordt het werk binnen het diaconaat overzichtelijk. Wij verwijzen naar bijgevoegd organogram.

Missie

Vanuit een christelijke achtergrond hulp bieden binnen aan mensen die in de knel zitten, dit binnen onze mogelijkheden. Afkomst, achtergrond en overtuiging spelen hierbij geen rol.

De hulp kan individueel of collectief zijn. Hulp kan bestaan uit materiële, immateriële of financiële ondersteuning.

We ondersteunen het uitdragen van het evangelie in binnen- en buitenland.
Visie

Het Diaconaat wil werken aan een samenleving waarin verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid belangrijk zijn. Dit zien we waar mensen aandacht en respect hebben voor elkaar. Dat heeft alles te maken met zorg voor mensen die dit nodig hebben, eerlijke handel en op een duurzame manier omgaan met de aarde.


We geloven dat we met vele “druppels” en elke glimlach een stapje zetten richting Gods Koninkrijk.

Doelen
voor de komende vier jaar

Hieronder formuleren we datgene dat we als het Diaconaat willen bereiken om onze missie meer recht te doen.


1. De gemeenteleden weten wat het Diaconaat doet, en met welke projecten we op
een moment bezig zijn.

2. De gemeenteleden zijn betrokken bij het diaconale werk.
Meer dan nu hopen we dat gemeenteleden ook daadwerkelijk actief betrokken zijn
bij onze projecten.

We hopen door het bereiken van de twee bovenstaande doelen zowel meer menskracht en ondersteuning als ook financiële middelen te ontvangen vanuit de gemeente. Tevens voldoen we op deze manier aan het verzoek om openheid en communicatie.

3. Er is een systeem waardoor het voor diakenen en gemeenteleden helder is waarom
welke goede doelen wel of niet een bijdrage kunnen verwachten. Dit systeem sluit aan
bij het landelijke advies. Bij het giftenbeleid hanteren we momenteel 60% binnenland
en 40% buitenland.

Er gaat nu veel tijd zitten in het beslissen wie welke bedragen gedoneerd krijgt. Door bovenstaand doel te verwezenlijken denken we geld eerlijker te kunnen uitgeven, terwijl er voor diakenen meer tijd overblijft voor andere zaken.

4. Elke diaken heeft vaste taken, zodat voor het Diaconaat en de gemeenteleden helder
is wie waarvoor aanspreekbaar is.

We denken hierdoor efficiënter en slagvaardiger te kunnen werken. Ook de overdracht naar nieuwe ambtsdragers wordt zo duidelijker.

5. Er is meer actieve betrokkenheid vanuit het Diaconaat bij de ouderenzorg in onze
kerk- en burgerlijke gemeente.

Door de vergrijzing in Doesburg zijn er meer ouderen met hun specifieke vragen. De zorg voor ouderen is deels een taak van het Diaconaat die maatschappelijk meer van belang zal zijn.

6. Als Diaconaat willen we investeren in de zorg voor onze aarde

We vinden zorg voor onze aarde belangrijk. We doen ons werk zoveel mogelijk volgens principes van respect en eerlijk handel.

We vragen ons af of het een taak van het Diaconaat is mensen te bevragen op hun manier van leven, als die van invloed is op het welzijn van onze aarde. Het is voor ons belangrijk hier een standpunt in te nemen, zodat we hier wel of geen nieuwe actiepunten aan kunnen verbinden.

Naar boven

Actiepunten voor 2011
(genummerd naar de betreffende doelen)


1-2
Ontwerpen van een logo van het Diaconaat. (is gerealiseerd)
Jaarlijks een folder maken voor de bijdrage Zending/Diaconaal werk
Zorgen dat onze informatie op de website wordt geplaatst.
Communicatie is een vast vergaderpunt op elke agenda.

3
Er komt een document waarmee we verzoeken om giften makkelijk en helder kunnen beoordelen.

4
Er is regelmatig contact, al of niet op de vergaderingen, met vrijwilligers/contactpersonen die deeltaken verrichten voor het Diaconaat.
Er is regelmatig contact met de werkgroepen waar taken/belangen samengaan (denk hierbij aan jeugd, eredienst en pastoraat)

5
Er wordt contact gelegd en afstemming gezocht met de burgerlijke gemeente en PCOB.

6
We handelen vanuit het Diaconaat zoveel mogelijk als mogelijk is fairtrade, rechtvaardig en met zorg voor onze wereld.
We beleggen ons geld op zo verantwoorde wijze.
We maken een actieplan wat betreft activiteiten voor/door gemeenteleden over het onderwerp ‘zorg voor rechtvaardigheid op aarde’.


Aanvullend:
Vergaderfrequentie: 10 x per jaar.
We eten 2 x per jaar samen (contact en inspiratie)
Zo mogelijk bezoeken we 1-2 x per jaar gezamenlijk een diaconale dag.
We maken een vast schema welke onderdelen in welke maanden besproken worden.

 

Bijlage 1
Organogram

Naar boven

Bijlage 2
Activiteiten
Naar boven

 

Naar boven