Beleidsplan Raad van Kerken

De volgende kerkgenootschappen zijn aangesloten bij de Raad van Kerken:
 
- G.I.M. Geredja Maluka
- Leger des Heils
- Maluka Di Belanda Maart 53
- NGPMB Doesburg
- Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
- Remonstrantse Broederschap
- R.K. Parochie ‘Levend Water’ locatie St. Martinus Doesburg en Angerlo
 
I. Uitgangspunten beleidsplan Raad van Kerken

De Raad van Kerken Doesburg en Angerlo is in de jaren 1980 opgericht en omvat momenteel zeven kerkgenootschappen.
De Raad heeft als doelstelling gestalte te willen geven aan de onderlinge gemeenschap van de aangesloten kerken, omdat deze geloven te behoren bij één Heer, Jezus Christus, en zich betrokken weten bij zijn handelen tot heil der wereld. De daaruit voortvloeiende taken zijn voor het laatst vastgelegd in de Statuten d.d. 7 mei 1998.

Het beleidsplan 2001-2005 en de Statuten bleken onvoldoende houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de komende jaren.
Regelmatig voorkomende vragen zijn o.a.
1. Wat voegt de Raad van Kerken toe aan de geloofgemeenschappen in het algemeen?
2. Hoe worden de kerkbesturen, gemeenteleden, commissies en werkgroepen van de acht (7) aangesloten kerkgenootschappen betrokken.
3. Wat is de taak van de Raad van Kerken in onze maatschappij?

Samengevat:
Wat is onze missie, omgezet in doelen en acties voor de komende jaren?

Overleg met de 7 aangesloten kerkgemeenschappen en de burgerlijke gemeente is van groot belang.
De Oecumene is een proces dat in ontwikkeling is en zal blijven.
Het realiseren van een zichtbare eenheid in dienst van de samenleving is voor vele christenen een vanzelfsprekendheid geworden.

Waarmee en op welke manier de Raad van Kerken bezig is, blijkt uit onderstaande activiteiten.

II. Inventarisatie Activiteiten

1. Twee oecumenische vieringen per jaar.

2. Vespervieringen in vastentijd en Advent in samenwerking met de gemeente Drempt en Oldenkeppel
3. Kerkenpad wandelingen
4. Thema-avond in samenwerking met Vorming & Toerusting
5. Armoedebeleid ODO (oecumenische diaconaal overleg)
6. Solidariteitsmaaltijden
7. Informatie betreffende de aangesloten kerken verstrekken op avond voor nieuwingekomenen van de burgerlijke gemeente
8. Zitting hebben in de cliëntenraad van de burgerlijke gemeente

Actiepunten
1. Meer tijd inruimen voor bezinning (met de voorgangers 1 x per jaar)
2. Contact zoeken met de Moskee en proberen dit te onderhouden
3. Wereldwinkel uitnodigen bij de oecumenische vieringen
4. Goede communicatie met de aangesloten kerken en kerkleden
5. Contact onderhouden / zoeken met maatschappelijke organisaties
6. Medewerking verlenen aan de kerstzangdienst
7. Contact onderhouden met het Comité 4 en 5 mei
8. Publiciteit verzorgen via de media.
9. Uitwisselen van activiteiten van de verschillende kerkgenootschappen
10. Lezingen verzorgen over religieuze en maatschappelijke onderwerpen

Samenvattend:
In de taakoefening staan vieren, dienen en leren centraal, waarbij liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw in goede verhouding aan de orde komen.

Zo wil de Raad getuigend aanwezig binnen de Doesburgse samenleving.
De Raad van Kerken zal daarbij voorwaardenscheppend zijn en een prioriteitsstelling hanteren.

1. Armoedebeleid, Oecumenisch Diaconaal Overleg (ODO)

De commissie oecumenische diaconaal overleg is een onderdeel van de Raad van Kerken stelt zich ten doel mensen te helpen, die, om onverschillig welke reden, in financiële problemen zijn geraakt .

Uitgangspunt is dat de burgerlijke gemeente verantwoordelijk is voor haar burgers. Persoonlijke omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat iemand tussen wal en schip raakt, en dat hulp dringend geboden is. Het ODO komt te hulp in de periode dat de burgerlijke gemeente niet of nog niet kan helpen. Dit geschiedt soms in overleg met de burgerlijke gemeente.

Deze hulp bestaat uit:
a.) Tijdelijk financiële hulp verlenen bij huurachterstand
b.) De aanschaf van noodzakelijke kleding
c.) Het verstrekken van (een) levensmiddelenpakket(ten)
d.) Het bieden van een luisterend oor
e.) Het begeleiden naar de juiste hulpinstantie (bv de voedselbank)

In de afgelopen jaren heeft de ODO-werkgroep een aantal gezinnen kunnen helpen, en zijn er op 25 adressen kerstpakketten bezorgd.

Actiepunt
Kerstpakketten inzamelen


Gelden
Alle aangesloten kerken storten een bedrag in de armoede kas

Bijdragen bij de Solidariteitsmaaltijden
Collecten
Giften

De volgende kerkgenootschappen hebben zitting in het ODO:

• Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

• R.K. Parochie ‘Levend Water, locatie St. Martinus Doesburg en Angerlo
• Remonstrantse Broederschap
• Molukse kerken
• Leger des Heils (advies)
Naar boven