Beleidsplan 2012-2016 CvK

Voorwaardenscheppend voor een actieve gemeente

Oktober 2012.


Inhoudsopgave:

1. Inleiding
1.1. Korte terugblik uitvoering van het beleidsplan 2008-2012

1.2. Gevolgde werkwijze
1.3. Toekomst
Bijlage 1. Actiepunten in de periode 2008-2012
Bijlage 2. Samenstelling College Kerkrentmeesters
Bijlage 3. Portefeuille-/taakverdeling (2012)
Bijlage 4. Ordinantie 11. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
Om de meerjarenbegroting te bekijken klik hier.
 

1. Inleiding
 
1.1. Korte terugblik uitvoering van het beleidsplan 2008-2012
In de zomer van 2008 is het beleidsplan 2008-2012 “Tijd om keuzes te maken op lokaal niveau” aangeboden aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft met het beleidsplan ingestemd.

De 13 actiepunten in het beleidsplan 2008-2012 zijn grotendeels uitgevoerd.
De uitbouw van de contacten/samenwerking met de kerkelijke buurgemeenten en met de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van Zevenaar en Doesburg is echter onderbelicht gebleven.
Het opstellen van een visiedocument hoe om te gaan met het aflopen van overeenkomsten van de jongerenwerker, één van de predikanten en de cantororganist is niet tot stand gekomen. Het gevolg hiervan was een zich per situatie herhalende discussie en een wat volgende opstelling.

Voor de periode 2008-2012 wordt onderstaand een doorkijk gegeven van de accenten die zijn gelegd bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Het ontwikkelen van een visie en van beleid ten aanzien van de exploitatie van de gebouwen heeft ruim baan gekregen.
In 2009 is een notitie aan de kerkenraad aangeboden over nut en noodzaak van het (extra) verhuren van de kerkelijke gebouwen. Op basis hiervan heeft de kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters de opdracht gegeven om één en ander verder uit te werken.
Vervolgens is in opdracht van het college aan de Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) in 2010 een advies opgesteld betreffende het beheer en (extra) verhuur van de gebouwen (rapport Breukink). Met dit rapport is, na een toelichting en discussie, door de kerkenraad ingestemd. Aanvullend is medio 2011 aan de Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) advies gevraagd.
Nu wordt in de cyclus van begroting en jaarrekening in de onderliggende stukken scheiding aangebracht tussen de kosten/baten van de verschillende gebouwen en de kerkelijke activiteiten om een beter sturingsmechanisme in handen te hebben.

In 2010 is een zogenaamd BRIM-plan ingediend, een onderhoudsplan voor de Martinikerk voor de jaren 2011 t/m 2016. Op dit plan is een substantiële Rijkssubsidie verkregen.

Met ingang van actie Kerkbalans 2010 is de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl geïntroduceerd.
Dit houdt in een meer persoonlijke benadering in de aanschrijfbrieven, een folder met positieve ervaringen van gemeenteleden, positieve insteek bij geldwerving en meer aandacht voor nazorg.
Ook is met de webshop een basis gelegd voor meer gebruik van digitale toezegging- en betaalmogelijkheden.

In 2011 is veel aandacht besteed aan de risico’s van het beleggen in aandelen en aan het voeden en benutten van onderhoudsfondsen.
De omvang van het aandelenpakket is nu drastisch verminderd.
In de voorbije periode heeft het college meegewerkt aan het tot stand komen van het rapport met de toekomstvisie van de gemeente. Op aangeven van het college is in het visierapport opgenomen, dat er gestreefd wordt naar een sluitende begroting vanaf 2011 en het niet langer een beroep doen op het fonds gemeenteopbouw. Het fonds is opgeheven en in het verlengde hiervan heeft het opstellen van een meerjarenbegroting meer accent gekregen.
Ook heeft het college meegewerkt aan het beleid erediensten, opgesteld door de werkgroep erediensten. Aspecten die een plaats hebben gekregen zijn bijvoorbeeld integratie van werken, kostenreductie en verminderen van energiegebruik.
Tot slot kan worden vermeld dat het college een lid heeft afgevaardigd naar de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant en actief is geweest bij de aankoop van de pastorie in Doesburg.

1.2. Gevolgde werkwijze
Bij het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 2008-2012 hebben onderstaande punten een permanente rol gespeeld:
 * Hoe kan de uniformiteit van de diverse activiteiten in Angerlo en in Doesburg worden vergroot?
 * Welke taken worden opgepakt en in welke mate?
 * Is het college voldoende initiërend?
 * Hoe worden de contacten met bijvoorbeeld de verschillende commissies en groepen actief onderhouden?
 
Met het beleidsplan is het gelukt om een goed evenwicht te vinden tussen de korte en de lange termijn aanpak van de diverse onderwerpen. Tevens is naast de reguliere en extra vergaderingen tijd ingeruimd voor enkele bezinningsavonden.
 

1.3. Toekomst
Het college gaat door op de ingeslagen weg. Voor u ligt het nieuwe beleidsplan 2012-2016:

“Voorwaardenscheppend voor een actieve gemeente “.
Het college van Kerkrentmeesters staat voor de uitdaging om in deze tijd van recessie en bezuiniging haar steentje bij te dragen aan een actieve, open en gastvrije gemeente.
 

2. Ontwikkelingen

2.1. Ontwikkelingen op landelijk niveau
* De Rijkssubsidies voor het onderhoud aan monumentale gebouwen worden verminderd c.q. afgebouwd.
* Vanwege teruglopend ledental, vermindering van inkomsten en stijging van kosten worden op grote schaal kerken
   gesloten en gesloopt of van een andere bestemming voorzien.
* Zorg over de dalende opbrengsten actie Kerkbalans in diverse gemeenten.

2.2. Ontwikkelingen op classicaal niveau

Toenemende noodzaak voor het gebruik van de classis als platform voor informatieuitwisseling en samenwerking tussen kerkelijke gemeenten door de minder goede financiële positie van diverse gemeenten.

2.3 Ontwikkelingen op lokaal niveau


* Geven van inhoud aan de nieuwe toekomstvisie van de gemeente.
* Het verdwijnen van 0,4 predikantsplaats.
* De noodzaak van uitbouw van contacten met de colleges van B&W van de gemeenten Zevenaar en Doesburg
   voor het in stand houden van de gebouwen.
* Toename van de noodzaak om extra inkomsten te genereren met het verhuren van de kerkelijke gebouwen.
* Toename van het inzicht dat een aantal taken, die volgens de landelijke ordinanties onder de verantwoordelijkheid
   van het college vallen, nog beter dienen te worden geregeld.
* Een kleiner College van Kerkrentmeesters (6 leden) bij een gelijkblijvend takenpakket.


3. Meningsvorming/analyse

Voor dit hoofdstuk is een zogeheten SWOT-analyse gemaakt. SWOT is een Engelstalige afkorting voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Sterke punten:
* het college werkt op basis van een beleidsplan

* het college vervult een centrale rol bij financiën, beheer/onderhoud, exploitatie en verhuur
* betrokkenheid bij de onderwerpen
* met de huidige bezetting is de continuïteit van het college gewaarborgd
* het gebruik maken van kennis en ervaring van buiten het college (informeel netwerk).


Zwakke punten:
* te veel adhoc zaken/onvoldoende prioriteitsstelling
* veel zelf uitvoerend
* te veel tijdsverloop bij het afwerken van sommige actiepunten
* het niet structureel onderhouden van contacten met diverse groepen/commissies, functionarissen, etc.
* onvoldoende betrokkenheid van het college op de werkvloer
* te weinig public relations
* het nog niet eenduidig geregeld hebben van enkele zaken die onder de verantwoordelijkheid van het  college
   vallen (archivering, ARBO, etc.).

Kansen:
* koppeling aanbrengen tussen dit beleidsplan en de beleidsplannen van de kerkenraad en andere  
   groepen /commissies
* maken van keuzes en het uitdragen hiervan naar buiten (P.R.)
* goede contacten met de colleges van B&W van Zevenaar en Doesburg
* betere benutting (verhuur) van de kerkelijke gebouwen door meer culturele en zakelijke belangstelling voor
   Doesburg e.o.
* aansluiten bij kostenbewustwording (in tijden van recessie) van gemeenteleden met actie Kerkbalans
   (analyse geefgedrag) met daarbij een koppeling met het opstellen van de meerjarenbegroting
* benutten van de website voor het informeren van en communiceren met gemeenteleden
* meer maatschappelijke betrokkenheid bij de kerk door het houden/aantrekken van exposities.

Bedreigingen:
* door afname van het aantal gemeenteleden minder inkomsten

* (toename van) de kosten van groot onderhoud/stookkosten
* geen/minder Rijkssubsidie beschikbaar voor onderhoudsplannen
* door vergrijzing minder vrijwilligers voor uitvoerende werkzaamheden
* onvoldoende afstemming tussen de verschillende groepen/commissies
* een te klein College van Kerkrentmeesters.

Samenvattend:
Het college zal op basis van onderhavige schriftelijke visie de richting en prioritering van
haar activiteiten bepalen.
Het financieel en technisch invullen van de door de kerkenraad gestelde randvoorwaarden staat hierbij centraal. De accenten liggen op de begroting, geldwerving (actie Kerkbalans, Solidariteitskas, verjaardagsfonds en eindejaarscollecte), jaarrekening, onderhoud en verhuur van gebouwen.
Meer structurele contacten/samenwerking met groepen/commissies, functionarissen, meer communicatie met gemeenteleden en aandacht voor public relations.
Intensivering van de contacten met de burgerlijke gemeenten.

De inhoud van dit hoofdstuk is gebruikt als basis voor het volgende hoofdstuk:
missie/visie/doelen.
 

 
4. Missie/visie/doelen

4.1. Missie
Het College van Kerkrentmeesters heeft als missie:
“Het scheppen/vervullen van financiële en technische randvoorwaarden om als actieve kerkelijke gemeente nu en in de toekomst te functioneren”.

4.2. Visie
Het college heeft de volgende visie:
“De kerk is ons veel waard, omdat wij een ongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschap willen zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie. Om dit alles mogelijk te maken is (veel) geld nodig. Het college zal zich inzetten op het bestrijden van kosten, het genereren van zoveel mogelijk inkomsten uit vrijwillige bijdragen en meer verhuur van gebouwen”.

4.3. Doelen

* Werkwijze
o Het verder opzetten en hanteren van een meer eenduidige werkwijze. 
   Dit geldt voor financiën, beheer/onderhoud, exploitatie en verhuur van de kerkelijke gebouwen en het
   beheer/onderhoud van installaties.
o Het bevorderen van een intensiever gebruik van de Wehmerhof binnen de kerkelijke gemeente als bijdrage
   aan de verdere integratie.
o Het als werkgever aangaan van adequate schriftelijke overeenkomsten met zowel professionele medewerkers
   als met bepaalde vrijwillige medewerkers, met daarbij een juiste toepassing van de ARBO-regelgeving.

* Financiën
o Het bestrijden van kosten en het genereren van zoveel mogelijk inkomsten uit vrijwillige bijdragen, minimaal
   € 105.000 per jaar.
o Extra verhuur van gebouwen. In 2016 € 20.000 meer netto-inkomsten dan in het rekeningjaar 2011.
o Het expliciet aangeven van de financiële grenzen met het oog op een sluitende begroting (batig saldo) vanaf
   2013.
o Het op termijn verkopen van het Maartenshuis, gekoppeld aan intensiever gebruik van de Wehmerhof en aan
   de ontwikkelingen in de Martinikerk.
o Vernieuwde en sluitende financiële afspraken/overeenkomsten met alle gelieerde stichtingen en commissies.

* Communicatie/contacten
o Het frequent verzorgen van een heldere communicatie naar de kerkenraad, naar de gemeenteleden en naar

   andere commissies en groepen binnen de gemeente.
o Intensieve werkcontacten met diverse kerkelijke groepen/commissies, functionarissen, etc..
o Goede contacten onderhouden met landelijke en lokale instanties, de classis (via de kerkenraad), de kerkelijke
   buurgemeenten, lokale overheden en bedrijven.
o Het uitbouwen van contacten/samenwerking met de gemeente Doesburg en de gemeente Zevenaar, met als
   inzet het in stand houden van de gebouwen.

 
5. Actiepunten in de periode 2012-2016
1.   Het opstellen van een beleidsplan en het jaarlijks aangeven van de actiepunten, voorzien van een
      prioriteitsstelling en tijdstip/periode van afhandeling.
2.   Het goed voorbereiden van de vergaderingen, het opstellen van een heldere agenda met hoofdpunten en
      met ruimte voor adhoc zaken en een verslaglegging met actiepunten met data van afhandeling,
3.   Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden zoals het bijhouden van de financiële administratie, het
      opstellen van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening en het organiseren/uitvoeren van de acties rond
      geldwerving (actie Kerkbalans, Solidariteitskas, verjaardagsfonds en eindejaarscollecte).
4.   De zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen en installaties, het bevorderen van energiebesparing
      en de toepassing van duurzame energie,
5.   Het (laten) opstellen van een nieuw onderhoudsplan voor de Galluskerk, in overleg met de Stichting Behoud
      Galluskerk (Stibega) en van een meerjarenraming voor het door het college te financieren onderhoud van
      de Martinikerk in overleg met Stibema.
6.   Het ontwikkelen van een visie en van beleid ten aanzien van de exploitatie van de gebouwen en het in
      samenhang daarmee installeren van een verhuur- en exploitatiecommissie Martinikerk voor het genereren
      van extra verhuurinkomsten.
7.   Het jaarlijks analyseren van de leeftijdsopbouw en het geefgedrag van gemeenteleden als basis voor het
      opstellen van de meerjarenbegroting,
8.   Het intensiveren van contacten met diverse groepen/commissies en functionarissen.
9.   Uitbouw contacten/samenwerking met de classis, de kerkelijke buurgemeenten en met de colleges van B&W
      van Zevenaar en Doesburg in samenwerking met de onder punt 5 genoemde stichtingen.
10. Het houden van 1 bezinningsavond per 2 jaar.
11. Het frequent en transparant informeren van gemeenteleden over diverse zaken, zoals begroting,
      jaarrekening en de resultaten actie Kerkbalans via de website, de gemeentebrief/-avond en Kerkleven.
12. Na analyse het bepalen en houden van nazorgacties, in samenwerking met Pastoraat en Diaconaat, voor 
      leden die niet betalen aan de actie Kerkbalans.
13. Bepalen werkwijze voor het bijhouden van de doop- en belijdenisboeken en voor het archiveren van de
      notulen van het college, de diaconie en de kerkenraad.
14. Het als werkgever adequaat toepassen van de ARBO-regelgeving.
15. Het als werkgever voeren van functioneringsgesprekken.
16. Het intensiveren van de public relations.

 
6. Actiepunten 2012

In 2012 worden onderstaande acties/activiteiten uitgevoerd:

1.   opstellen beleidsplan 2012-2016
2.   actie Kerkbalans 2012
3.   analyseren leeftijdsopbouw en geefgedrag Kerkbalans
4.   nazorg actie Kerkbalans
5.   opstellen jaarrekening 2011
6.   opstellen begroting 2013
7.   opstellen meerjarenbegroting 2013-2017
8.   informeren gemeenteleden
9.   maken van nieuwe afspraken/overeenkomsten met gelieerde stichtingen en commissies
10. bepalen omvang aandelenpakket en het doorlichten van de verzekeringen voor de gebouwen
11. opstellen onderhoudsplan Galluskerk in samenwerking met Stibega
12. opstellen meerjarenraming onderhoud Martinikerk in samenwerking met Stibema
13. installeren verhuur- en exploitatiecommissie Martinikerk
14. ontwikkelen visie/beleid exploitatie gebouwen
15. uitbouw contacten met diverse groepen, commissies, functionarissen
16. uitbouw contacten met de classis en met de kerkelijke buurgemeenten
17. uitbouw contacten/samenwerking met de colleges van B & W van Doesburg en Zevenaar in samenwerking
      met Stibema en Stibega
18. het als werkgever voeren van functioneringsgesprekken
19. het als werkgever adequaat toepassen van de ARBO-regelgeving
20. het intensiveren van de public relations
21. het opstellen van een terugblik 2012 en een vooruitblik 2013 met actiepunten 2013.
 

 
7. Financiën

7.1. Acties/activiteiten voor 2012
De in hoofdstuk 6 genoemde acties/activiteiten voor 2012 worden voor het grootste gedeelte door vrijwilligers uitgevoerd en leiden niet tot (extra) kosten.
 
Voor de volgende actiepunten geldt, dat er wel financiële gevolgen zijn die niet zijn voorzien bij het opstellen  van de begroting 2012:
* Het aandelenpakket wordt afgebouwd. In de begroting 2012 is geen rekening gehouden met de
   provisiekosten (circa € 2.000).
* Het doorlichten van het verzekeringenpakket heeft al geleid tot uitbreiding van de dekking. 
   De hogere premiekosten (circa € 6.000) zijn niet begroot.
* Het onderhoud aan het interieur van de Martinikerk (circa € 25.000) en het achterstallige onderhoud aan het
   Maartenshuis (circa € 22.000) passen niet binnen de begroting.
* De verhuur- en exploitatiecommissie Martinikerk is geïnstalleerd. Voor het noodzakelijke marktonderzoek
   heeft zij externe ondersteuning nodig die niet is begroot (€ 5.000).

Voor de eerste twee punten en het laatste punt is geen dekking. Dit zal leiden tot een hoger verlies binnen de exploitatie.
De werkzaamheden aan/in de Martinikerk en het Maartenshuis worden grotendeels gefinancierd vanuit de onderhoudsfondsen. Voor zover deze niet toereikend zijn, komt het meerdere ten laste van de exploitatie.

7.2. Actie/activiteiten 2013-2016

De begroting 2013 wordt in november 2012 door de Kerkenraad vastgesteld.
Onderdeel van deze begroting is een meerjarenbegroting t/m 2017.
De in hoofdstuk 5 genoemde actiepunten voor de periode 2012-2016 zijn, voor zover zij financiële gevolgen hebben, meegenomen in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting (zie bijlage 5).
  
7.3. Specifiek aandachtspunt financieel beheer

Met ingang van 2012 is aan 3 werkgroepen een budget toegekend en zijn zij verantwoordelijk.
Alle begrotingsposten zijn feitelijk budgetten, maar door de omvang is er niemand echt verantwoordelijk als
budgethouder. Alle verantwoordelijkheid ligt daardoor bij het College van Kerkrentmeesters.
 
Vanaf 2013 staan wij de volgende werkwijze voor:
* Voor het jeugdwerk is een afzonderlijk budget toegekend aan de Jeugdraad.
* De werkgroep Pastoraat heeft een eigen budget.
* De werkgroep Eredienst heeft een eigen budget (inclusief huidige post “kosten kerkdiensten”).
* De Kerkenraad is budgethouder voor de post “kosten Kerkenraad”.
* Het College van Kerkrentmeesters is budgethouder voor de overige posten en informeert eens per kwartaal de
   Kleine Kerkenraad over de financiële voortgang.
* De vastgestelde begroting is de legitimatie voor uitgaven in dat jaar. Overschrijdingen van budgetten zijn
   eerst toegestaan na goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters.
 

Bijlage 1
Actiepunten in de periode 2008-2012


1.   Het opstellen en jaarlijks actualiseren van het beleidsplan en het aangeven van prioriteiten.
2.   Het goed voorbereiden/houden van vergaderingen en het opstellen van een heldere agenda met
      beleidspunten en met ruimte voor adhoc zaken.
3.   Het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden zoals het opstellen van de begroting, het houden van de
      actie Kerkbalans, het opstellen van de jaarrekening.
4.   De zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen en installaties.
5.   Het laten opstellen van een nieuw onderhoudsplan voor de kerkelijke gebouwen.
6.   Het ontwikkelen van een visie en van beleid ten aanzien van de exploitatie van de gebouwen.
7.   Het intensiveren van contacten met diverse groepen/commissies en functionarissen.
8.   Uitbouw contacten/samenwerking met de kerkelijke buurgemeenten en met de colleges van B&W van 
      Zevenaar en Doesburg.
9.   Het houden van 1 á 2 bezinningsavonden per jaar.
10. Het opstellen van een visiedocument hoe om te gaan met het aflopen van overeenkomsten van de
      jongerenwerker, één van de predikanten en de cantororganist.
11. Na analyse het bepalen en houden van actie voor leden die niet/te weinig betalen aan vrijwillige bijdrage.
12. Het evalueren van de onderhoudssituatie en de situatie van de brandveiligheid voor gebouwen en
      bijbehorende installaties.
13. Het intensiveren van de public relations.
 

 

Bijlage 2.
 
 
 
Samenstelling
College van Kerkrentmeesters
Naam
Specifieke taak
Aftredend
René Lukens
voorzitter
1-1-2017
Jan de Groot
secretaris
1-1-2014
Wim de Vos
penningmeester
1-1-2014
Harm Harbers
 
1-1-2015
Benny Besselink
 
1-1-2015
Kees Cevaal
 
1-1-2016
Vacature ouderling/kerkrentmeester
   

 


 
Bijlage 3
Portefeuille-/taakverdeling (2012)

René Lukens (tel.: 631382 of 0653857019; email: renelukens@gmail.com)

- Voorzitter van het college (tevens kerkenraadslid)
- Contacten met:
o Kosters Martinikerk (P. Klooster, R. Gossink, A. Kelderman en O. v. d. Werff)
o Geluidsverzorgers (M. Somsen, D. Snieder, R. Beckmans)
o Organisten (R. G. Egberts , B. Abrahamse, per 1/9/’12 W. Berendsen)
o Stichting Behoud Martinikerk (J. H. Janssen, H. W. Laman)
o Stichting Monumentaal Walckerorgel (R. G. Egberts)
o Medewerksters interieurverzorging (mw. Hommersom)
o Follow Up (H. Jansen)
o Jeugdwerkoverleg (R. Spanjer en A. Bikker)
o Jeugdsoos (P. Klooster, J. Eising en mw. E. Derksen).
Jan de Groot (tel.: 472626 of 0651147802; email: jhgroot@hetnet.nl)

- Secretaris van het college
- Verhuur van gebouwen Doesburg
- Lid beroepingscommissie predikant
- Collecten tellen en verantwoorden
- Contacten met:
   o Scribaat kerk (G.J. van der Vlies)
   o Archief (mw. J. Jonker)
   o Kerkenpost (fam. Bottinga)
   o Stencilwerk (W. Rademaker en mw. A. Woudenberg)
   o Stoelbroederschap
   o Monumentenzorg (gemeente Doesburg)
   o Redactie gemeentebrief (mw. M. van Genderen)
   o Redactie Kerkleven (mw. J. Rademaker)
   o Liturgie Martinikerk (J. Striker)
   o Gemeentemaaltijd (mw. R Klein)
   o Website (mw. W. van der Vlies)
   o Kerkrondleiding/verkooptafel Martinikerk (mw. F. Zomer)
   o Koffieverzorging/ver- en inkoop Martinikerk (mw. N. v.d. Werff)
   o Groep hand- en spandiensten (C. Besselink)
   o Stichting Manifestaties Martinikerk (mw. J. Veldhuis, mw. H. Ulrich, H. Niessink)
   o Stichting Doesburg Muziek (R. G. Egberts)
   o Evensongs (R. G. Egberts en T. Koele)
Wim de Vos (tel.: 484700 of 06-51042992; email: ba@pkn-angerlodoesburg.nl)

- Penningmeester (tevens kerkenraadslid)
- Opstellen begroting en jaarrekening ( B. van der Hel)
- Het voeren van de administratie, inclusief actie Kerkbalans, Solidariteitskas,
  Verjaardagsfonds en eindejaarscollecte
- Collecten tellen en verantwoorden
- Uitgifte collectebonnen
- Lid verhuur- en exploitatiecommissie
- Het verzorgen van het contractenbeheer
- Contacten met:
   o Verhuur Martinikerk en Maartenshuis (H. van Bokhorst)
   o Steunfonds Martinikerk (mw. F. Westra, mw H.D. Klein, C. Besselink, 
      H.P. Helmstrijd en M. Bezemer)
   o Ledenadministratie (mw. W. van der Vlies)
   o Toezichthouder (S. Hartemink)
Harm Harbers (tel.: 476341 of 06-53900663; email: harmharbers@hetnet.nl)

- Kerstboomplaatsing Galluskerk
- Contacten met:
   o Kostersgroep Galluskerk (B. Besselink, D. Donderwinkel, T. v.d. Brink)
   o Organisten Galluskerk (C. Mentink, B. van Walsum)
   o Onderhoud kerkelijke gebouwen in Angerlo (fa. Tiecken)
   o Expositiecommissie (mw. L. Jansen mw. J. Lenting en H. Lenting,
   o mw. C. Siebelink, mw. W. Vos)
   o Jaarlijkse schoonmaakploeg Galluskerk, Wehmerhof (. Meenink e.a.)
   o Beheer onroerend goed (KKG Amersfoort; L. ten Hooven)
   o Groep tuindienst kerkterrein Galluskerk (G. Hesselink, e.a.)
   o Patrimonium, Monuta
Benny Besselink (tel.: 631252 of 0623620172;
email: Bennie_besselink@msn.com)

- Solidariteitskas en eindejaarscollecte.
Kees Cevaal (tel.: 475225 of 0652209900; email: keescevaal@hotmail.com)

- Opstellen/actualiseren beleidsplan
- Actie Kerkbalans
- Nazorg actie Kerkbalans
- Kerstboomplaatsing Doesburg
- Visiegroep/ondersteuning uitwerking visie
- Onderzoek verhuur kerkelijke gebouwen
- Organisatie bezinningsavonden
- Contacten met:
   o Cantorij (R.G. Egberts; per 1/9/’12 W. Berendsen)
   o Pastoraat (C. Kors)
   o Pastoraat (tot 1/10/’12 H. de Bruin)
   o Classis (mw. F.Westra)
 

 Naar boven

Bijlage 4
Ordinantie 11 De Vermogensrechtelijke aangelegenheden

DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE
 
Artikel 1. Algemeen
1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
2. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
    niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van
    diakenen.
3. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van de
    kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun 
    werkzaamheden aan de kerkenraad.

Artikel 2. Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de 
    kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college van
    kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente
    benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij
    kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen

    voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de
    benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
    aan. De voorzitter is één van de ouderlingen-kerkrentmeesters.
    Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één
    hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden deelnemen, is een
    besluit van het college slechts rechtsgeldig,
    o wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
       kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
    o wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
       kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
    o het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en
       financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
    o het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
       gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
    o het zorg dragen voor de geldwerving;
    o het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van
       de gemeente; en voorts
    o het beheren van de goederen van de gemeente;
    o het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
    o het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst
       bij de gemeente werkzaam zijn op nietdiaconaal terrein;
    o het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en
       administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
    o het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en -indien aanwezig -
       het trouwboek;
    o het beheren van de archieven van de gemeente;
    o het beheren van de verzekeringspolissen.
      Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van het toerusten van de
      gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en - de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
    vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad
    vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
    o het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of
       op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van
       de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;
     o het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
     o het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
     o het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
     o het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op
        een andere wijze tot een oplossing te brengen.
10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-diaconaal
      terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting
      zijn voorzien.
Naar boven