Het Pastoraat

Het Pastoraat is onderdeel van de geloofsgemeenschap en levert daar een bijdrage aan.
Pastoraat vindt haar oorsprong in de Bijbel: Jezus ontfermt zich over de mensen en de gemeente wordt gezien als een lichaam met delen die niet zonder elkaar kunnen en op elkaar zijn aangewezen.
Pastoraat is omzien naar elkaar en gelukkig is dat niet voorbehouden aan alleen ambtsdragers en vrijwilligers. Alle leden zijn onderdeel van het pastoraal netwerk in onze gemeente.
 
De predikant en de pastorale ouderlingen bezoeken gemeenteleden waarvan bekend is dat zij in een bijzondere situatie verkeren. Crisispastoraat wordt gedaan door de predikant.

Pastorale ouderling: 
Rimke Kingma, tel. 0313-47955, e-mail: Rimke Kingma

Werkgroep Pastoraat:
ds. Chris Kors, predikant
Rimke Kingma, pastoraal ouderling
Jannie Boesveld
Margreet Eldering
Ans van der Heiden
Gees Wikkerink
 
Mijn zorg - jouw zorg
van Jannie Slingeland
 
Persoonlijke aandacht in soorten en maten
 
Hoe kan je vandaag pastoraat vormgeven? Wat is het ideaalplaatje dat wij ervan hebben enerzijds en in de praktijk waarmaken anderzijds?
Persoonlijke aandacht hoort zonder meer tot ons ideaalplaatje. Er zijn tal van situaties waarin die vorm van persoonlijke aandacht er zeer toe doet. Lange tijd was het huisbezoek bij uitstek de uitdrukking van wat dat pastoraat inhield. Tegenwoordig is het buitengewoon lastig om op die wijze structuur invulling te geven aan pastoraat. Je hebt er immers een flink aantal pastorale medewerkers voor nodig. En die zijn er vandaag de dag niet zo makkelijk te vinden.
 
Wij vinden dat jammer. Wij denken dat zeker ook in onze tijd betrokkenheid van mensen op elkaar belangrijk is. Anderzijds realiseren wij ons dat omzien naar elkaar niet staat of valt met wat je als kerk op dit vlak organiseert. Mensen nemen ook zelf initiatieven om er te zijn voor iemand anders: met een luisterend oor of heel praktisch met de ene of andere helpende hand. Daar komt bij dat de behoefte van mensen aan pastoraat en hun verwachtingspatronen ten aanzien van pastoraat de voorbije decennia behoorlijk veranderd zijn.
Op welke manier hebben wij in ons pastoraat daarop ingespeeld? Het is belangrijk om te blijven nadenken over de vraag hoe wij betrokken kunnen zijn op wat speelt in het leven van mensen, zowel binnen onze geloofsgemeenschap als daarbuiten. En daar concreet wat mee te doen!
Naar boven