Stichting Behoud Galluskerk Angerlo

 
Samenvatting doelstelling Stichting:
Instandhouding van het Gallus kerkgebouw en het Gallus terrein met de overige bebouwing aan de Dorpsstraat te Angerlo en het verlenen van ondersteuning aan het College van Kerkrentmeesters.

Contactadres:
H. Harbers (secretaris/penningmeester)
Didamseweg 16, 6986 AD Angerlo
e-mail: harmharbers@gmail.com.

Nog geen donateur?
Stichting Behoud Galluskerk Angerlo, rek.nr.: NL50 RABO 0315 0024 84.
 
 
 
 
Gallus Nieuwsflits

Angerlo, december 2019

Beste mensen,

Zoals gemeld in de vorige nieuwsflits van februari hebben we, door een meevaller bij het renoveren van het torendak, de torenuurwerkplaten en wijzers opnieuw kunnen laten vergulden en van ledlampen voorzien. Waarschijnlijk zult u gemerkt hebben dat er een aantal weken geen wijzerplaten op de toren zaten. Het is allemaal goed verlopen en alles zit weer op zijn plek.

Ook zult u gezien hebben dat het oude torenkruis op de zuidmuur van de Galluskerk is bevestigd, met een verklaring op een ANWB-monumentenbordje erbij. Niet iedereen was direct enthousiast voor dit plan, maar nu het hangt is de vaak gehoorde opmerking: “Het staat beter dan gedacht”. Fam. Tiecken heeft voor een professionele bevestiging gezorgd.

Inmiddels is ook de goedkeuring voor het nieuwe 6 jarenonderhoudsplan (verlenging instandhoudingssubsidie) binnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2020-2025.
De berichtgeving hiervan liet even op zich wachten, vandaar ook dat deze nieuwsflits zo laat in het jaar is.

Het leien dak van het koor van de kerk is binnen afzienbare tijd aan renovatie toe.
Zo’n karwei vergt een nogal fors bedrag aan kosten en dat past niet binnen een 6 jarenplan, want de begroting van zo’n plan mag niet hoger zijn dan 3% van de herbouwaarde van het gebouw. We hebben nu aan het einde van het plan 2020-2025 een deel van de kosten van de dakrenovatie opgevoerd en willen dan in het opvolgende plan (2026-2031) het restant van deze kosten aan het begin van dat plan opvoeren. Het werk kan dan toch in 1x uitgevoerd worden.
Een andere mogelijkheid (“plan B”) zou nog kunnen zijn dat we weer een ronde doen bij subsidieverstrekkers. Leiendakherstel spreekt daarbij nog wel aan, in het verleden hebben we ook redelijk succes gehad met een dergelijke ronde.
Toegegeven: het ligt allemaal nog een eind in het verschiet. Wat we gaan doen hangt mede af van mogelijke ontwikkelingen de komende jaren.

Het hiervoor gemelde is er de oorzaak van dat de kosten van het nieuwe plan 2020-2025 een fors stuk hoger zijn dan van het vorige plan. Dat betekent ook een fors hogere eigen bijdrage voor de Gallusstichting, hoewel de subsidie van 50% naar 60% is gegaan. We zitten hiermede wel een stuk dichter bij de rand van onze financiële draagkracht, ook mede doordat de Brantsenstichting door verminderde inkomsten haar bijdrage heeft moeten verlagen.
(Uw) Financiële steun is dus nog belangrijker geworden.

Dan nog even iets anders:

Enige tijd geleden heeft een artikel in de Gelderlander over 'Komdersuut' gestaan (Het project Pionierspunt in de voormalige Pastorie op het Gallusterrein). Dit artikel heeft een aantal mensen op het verkeerde been gezet aangaande de financiering hiervan. Zowel de Gallusstichting als de Kerkrentmeesters hebben geen mogelijkheid dit project financieel te steunen en doen dit dan ook niet, ondanks dat de doelstellingen van 'Komdersuut' hen zeer sympathiek zijn.

Dhr. Boesveld heeft namens de Kerkrentmeesters hierover het volgende gezegd:

Artikel 'Komdersuut'.

Op woensdag 6 november was een artikel in de Gelderlander gewijd aan 'Komdersuut'. Een prachtig artikel, waarin de activiteiten en mogelijkheden van 'Komdersuut' goed werden verwoord door de redacteur. Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg (PGAD) wil ik even reageren op de strofe: “De financiën komen uit diverse fondsen, de kerk en de gemeente/provincie”.

Het was duidelijker geweest als de redacteur het woord kerk had veranderd in de diaconie. Vanaf de start van dit prachtige 'Komdersuut' initiatief heeft het CvK aangegeven geen geld te kunnen vrijmaken om dit initiatief te steunen vanwege haar nijpende financiële situatie. Binnen de kerkenraad van de PGAD is over eventuele steun gesproken en reeds in het beginstadium heeft de diaconie aangegeven dit initiatief als een mooi doel te zien en derhalve deze financieel wil steunen.

De vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans) van de gemeenteleden van de PGAD komt op het rekeningnummer van het CvK en daarvan worden geen uitgaven gedaan t.b.v. 'Komdersuut'. Het CvK blijft wel verantwoordelijk voor de Pastorie Angerlo, bijvoorbeeld voor de CV-ketel en het buitenschilderwerk en eventuele lekkages. Dit geldt overigens ook voor de Pastorie Doesburg. Als u een vrijwillige bijdrage hebt overgemaakt aan de diaconie, spreekt het voor zich dat u hiermee indirect ook 'Komdersuut' steunt, tenzij u de diaconie voor een specifiek doel hebt ondersteund.

Hiermee hoop ik enige duidelijkheid verschaft te hebben m.b.t. het artikel in de Gelderlander.

Met vriendelijke groet,
Ernst Boesveld, Voorzitter CvK.

Hiermede is hopelijk duidelijk dat budgetten, welke ons zijn toevertrouwd, alleen besteed (kunnen) worden aan doelen waarvoor deze bestemd zijn.

Alvast goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toegewenst !

Namens de Gallusstichting,
Harm Harbers

Naar boven