Rapport Bezuinigingen

Het Rapport Bezuinigingen kunt u inzien door de volgende link aan te klikken: Rapport Bezuinigingen

Het rapport is opgesteld in opdracht van de kerkenraad. De werkgroep die dit rapport heeft gemaakt, heeft in het rapport blijk gegeven van gedegen onderzoek en heeft op basis daarvan enkele belangrijke aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken, die ons in de komende tijd kunnen helpen om onze begroting weer op orde te krijgen.

Er zijn een aantal zaken in dit rapport, die bij mij geen glimlach op het gezicht veroorzaken, eerder het tegenovergestelde. Er worden harde noten gekraakt en er moet dus echt iets gebeuren. Onze financiële situatie is ronduit slecht. Jaar in jaar uit hebben we tekorten op de begroting. Er moeten dus keuzes gemaakt worden en dat doet iedereen pijn. Deze tekorten zijn niet alleen te wijten aan grote uitgaven of aan de verbouwing van de Martinikerk. De afgelopen jaren zien we de inkomsten dalen en dan is het logisch dat er tekorten ontstaan. Zelfs de extra inkomsten door verhuur van de Martinikerk zorgen nog niet voor een sluitende begroting.

Het college van kerkrentmeesters werd geconfronteerd met de opzegging van de huur van de pastorie in Angerlo en is daarom al begonnen met het onderzoeken naar mogelijkheden of oplossingen voor het Gallusterrein.

Vanaf dat moment begint de onrust. Deze onrust wil de kerkenraad zoveel mogelijk wegnemen, door openheid van zaken te geven.

In het voorjaar van 2016 heeft de Gallusstichting een brief geschreven aan het college van kerkrentmeesters, waarin ze aangaven het belangrijk te vinden dat de drie-eenheid van het Gallusterrein (Galluskerk, Pastorie en Wehmerhof) intact blijft. De Gallusstichting deed voorstellen in de brief, hoe hun plannen eventueel gerealiseerd zouden kunnen worden.
 
In een eerste gesprek tussen de Gallusstichting en het college werd duidelijk, dat de gedachten over het Gallusterrein niet onmiddellijk tot consensus zouden leiden. Om te voorkomen dat persoonlijke gevoeligheden de boventoon gaan voeren heeft het college besloten de onderhandelingen door een tussenpersoon te laten plaatsvinden. Deze bemiddelaar is gevonden bij het kantoor der kerkelijke goederen (KKG). Doel hiervan is een oplossing te vinden, waarbij we als kerkgemeenschap financieel overeind blijven. Op het moment dat u dit leest, zijn de onderhandelingen in volle gang.
Als de onderhandelingen slagen, zal de drie-eenheid in stand gehouden kunnen worden. In het andere geval zal het college zich beraden welke stappen vervolgens genomen moeten worden. Dit zou kunnen betekenen dat er gezocht moet worden naar andere belangstellenden. 

Wat staat er nu allemaal in dit rapport?

Bezuinigingen op salarissen van predikant, organist en schoonmaakster, zijn niet mogelijk ivm contracten. Dit is dus verder ook niet onderzocht in het rapport.  

Bezuinigingen op drukwerk, kantoorbehoeften, toegekende budgetten voor werkgroepen, enz. enz., leveren geen of nauwelijks een bijdrage aan het beoogde effect.

In het rapport wordt gesproken over:

De pachtgronden worden pas verkocht als dat kan voor 100% van de marktwaarde. Opbrengsten worden dan weer herbelegd om daar jaarlijks inkomsten uit te genereren.

Verkoop van de Pastorie Angerlo. Het huurcontract loopt ten einde en de pastorie gaat ons gemiddeld € 15.000,00 per jaar kosten als we het gebouw aanhouden. Dit kunnen we als gemeente niet opbrengen. De opbrengsten van verkoop zullen niet worden opgesoupeerd, maar worden herbelegd tegen ±2,5%, zodat daar jaarlijks inkomsten uit gegenereerd kunnen worden.

De Wehmerhof en de Galluskerk willen we behouden, maar mocht zich een koper aandienen (Gallusstichting) dan staan we daar niet onwelwillend tegenover.

Verkoop op termijn van de pastorie Doesburg. Zolang ds. Kors hier predikant is, verandert er niets. Alleen in het geval hij elders beroepen wordt en Doesburg verlaat, verkopen we de pastorie Doesburg. De opbrengst daarvan wordt dan ook herbelegd.

Mocht ds. Kors t.z.t. besluiten zijn heil elders te zoeken, dan wordt een volgende predikant beroepen op basis van 0,5 a 0,6 Fte.

Het herbeleggen vindt in voorkomend geval plaats in landbouwgrond, omdat dat op dit moment een redelijk rendement oplevert.

Cvk gaat in gesprek met organist GK.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport.

Naar boven