Armoede in Doesburg

Op dinsdag 18 april 2017 was er een bijeenkomst in het stadhuis over armoedebestrijding in de gemeente Doesburg. Als afgevaardigde van het Diaconaat van onze gemeente heb ik, samen met Fokje Westra, deze bijeenkomst bezocht.
 
De gemeente Doesburg heeft een armoedemonitor 2016 en een inkomenseffectrapportage 2017 opgesteld. Hierover wil ik u/jou beknopt informeren.

Op 1 november 2016 hadden in de gemeente Doesburg 563 huishoudens een inkomen tot  110% Wsm (Wettelijk sociaal minimum). Dit is bijna 11% van alle 5.220 huishoudens in de gemeente. In deze 563 huishoudens wonen in totaal 1.044 personen: 819 volwassenen en 225 kinderen.

Hieronder enkele feiten:
-De helft van de minimahuishoudens heeft een bijstandsuitkering
-Eénoudergezinnen hebben meer kans op armoede
-De meeste minima zijn van middelbare leeftijd
-In de Ooi en Molenveld is het aandeel minima hoger
-Niet-westerse allochtone huishoudens zijn vaker minima dan autochtone huishoudens
-Twee op de drie minima zijn al drie jaar of langer minima
-Nieuwe minima hebben vaak een bijstandsuitkering
-Bijna 11% van alle kinderen groeit op in een  minimahuishouden
 
Van bovengenoemde 563 huishoudens ontvangt 50% bijstand, 23% AOW, 27% hoofdinkomen via werk of WW.
Er zitten 109 huishoudens in de schulddienstverlening en 144 huishoudens in de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De gemeente Doesburg heeft als visie:
Mensen moeten zelfregie over hun (financiële) leven hebben.
De gemeente blijft vangnet voor mensen die het zelf niet redden, met drie pijlers:
1. Preventie
    Het voorkomen van (opstapeling) van (financiële) problemen
2. Meedoen, met name voor kinderen.
    Mensen moeten kunnen meedoen. Dit geldt vooral voor kinderen.
3. Vangnet
    Financiële stabiliteit en tijdelijk extra ondersteuning, samen met andere 
    maatschappelijke organisaties. Zoals:
    -Schulddienstverlening
    -Bijzondere bijstand
    -Tegemoetkoming zorgkosten
    -Kwijtschelding van b.v. rioolrecht, DIFTAR(afvalinzamelingssysteem)
   - Regeling BBZ  (Besluit Bijstand Zelfstandigen)

Evelien Cevaal, secretaris Diaconaat

Naar boven