Besluit Kerkenraad i.v.m. energieverbruik

Bericht van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en van het besluit van de kerkenraad (KR) op 25 september 2017.
 
Beste gemeenteleden,
 
Gedurende het jaar krijgen we als college een update van onze administrateur van de huidige stand van zaken met betrekking tot de lopende begroting.
Begin september 2017 kregen we te horen dat het energiegebruik van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD) zonder ingrijpen een tekort zou laten zien van € 7.500,00.
 
Met de installatie van de nieuwe verwarmingsunits in de Martinikerk (MK) hebben we de begroting over het energiegebruik naar beneden bijgesteld, omdat we meenden dat we op basis van signalen van de installateur, minder zouden gaan verbruiken. Door allerlei oorzaken gaan we nu ver over de begroting heen. Op dit moment zijn we met de installateur in gesprek over de vraag of hij ons wel juist heeft geadviseerd, maar tevens hebben we gekeken naar de energiebehoefte afgelopen jaar en vooral tijdens de wintermaanden. 
 
De verwarmingsunits zijn afgelopen wintermaanden regelmatig aangesprongen, omdat de temperatuur in de MK niet onder een bepaalde grens mag komen, dit in verband met o.a. het Walcker-orgel. Onze ‘oude dame’ is namelijk enorm temperatuurgevoelig. Maar misschien hebben we zelf ook wel te gemakkelijk en te snel de verwarmingsunits aangezet. En tegenwoordig weet bijna iedereen hoe dat systeem werkt, dus dat is ook een risico.
 
Het CvK is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden en daaronder valt met name de financiën. De huidige opbrengsten van de vrijwillige bijdrage en de opbrengsten uit verhuur van de MK en Galluskerk (GK) zijn helaas onvoldoende om dit gat in de begroting op te vangen.
 
Het CvK heeft dan ook op basis van bovenstaande de KR gevraagd in te stemmen met de volgende maatregelen:
 
1. Gedurende de wintertijd vindt de eredienst plaats in de GK. De laatste zondag van de maand vindt de eredienst in de MK plaats. Kerstavond in de MK en kerstochtend in de GK, tenzij laatste zondag van de maand.
 
2. Gedurende de zomertijd vindt de eredienst plaats in de MK, de laatste zondag van de maand vindt de eredienst in de GK plaats. (zoals gebruikelijk)
 
3. Oefenen Cantorij en Follow-up vindt gedurende de wintertijd plaats in de GK of Wehmerhof. Generale oefeningen voor kerstavond in MK.
 
4. Gemeentemaaltijd vindt niet plaats in de maanden januari en februari. In de maand december het liefst aan het begin van de maand en in de maand maart aan het einde van de maand.
 
Op 25 september 2017 heeft de KR zich gebogen over de voorgestelde maatregelen van het CvK. “Moet dat nu zo rigoureus, kan dat niet anders, zijn er geen alternatieven?” en “Welke consequenties heeft dit voor onze gemeente?” “Hadden we dit al niet veel eerder moeten doen?”
Als KR hebben we uitgebreid gesproken over dit onderwerp en veel gevoeligheden hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk is de KR zich ervan bewust, dat er maatregelen moeten worden genomen en dat uitstel alleen maar leidt tot grotere impact op de langere termijn.
 
De KR is zich eveneens bewust van de impact van de hieronder verwoorde beslissing. Dit raakt namelijk elk gemeentelid. De KR hoopt wel op uw begrip voor de positie en de verantwoordelijkheid die ze draagt en dat ze niet anders kan doen dan een beslissing nemen, die weliswaar overal ‘pijn’ doet, maar die noodzakelijk is.
 
De KR heeft het volgende besloten op basis van de voorgestelde maatregelen van het CvK:
 
1. In de maanden november en december 2017 vindt de eredienst plaats in het koor van de MK, zodat maar vier verwarmingsunits in werking gesteld hoeven te worden. De laatste zondag van de maand zoals gebruikelijk in de GK. Kerstavond in de MK, Eerste Kerstdag in zowel de MK als GK.
 
2. Gedurende de maanden januari, februari en maart 2018 worden de erediensten gehouden in de GK, met dien verstande dat de laatste zondag van de maand de eredienst plaatsvindt in het koor van de MK.
 
3. Cantorij en Follow-Up oefenen van november 2017 t/m maart 2018 in de GK/Wehmerhof, tenzij oefenen in de MK mogelijk is zonder gebruik te maken van de verwarmingsunits.
 
4. Gemeentemaaltijd vindt op eigen verzoek niet plaats in de maanden januari en februari 2018. In de maand december het liefst aan het begin van de maand en in de maand maart aan het einde van de maand.
 
We hadden deze maatregelen veel liever niet genomen, maar we hopen dat u ondanks uw eventuele bezwaren, in staat bent over die bezwaren heen te stappen.
 
Tot slot wil de KR ook graag een oproep doen om kritisch te kijken naar het energie-gebruik binnen onze beide kerken. Soms kan de kachel wel eerder uit of hoeft hij helemaal niet aan als we een dikke trui of jas aantrekken.
Een lamp hoeft misschien niet altijd te branden.
 
We rekenen op uw medewerking.
 
Met een vriendelijke groet,
Ernst Boesveld
voorzitter CvK
waarnemend voorzitter Kerkenraad
Naar boven