Nieuws van de Pioniers

Het dorp Angerlo wordt gekenmerkt door een rijk verenigingsleven, het is een prettige plek om te wonen en leven.

Een centrale plek in de kern wordt ingenomen door de Galluskerk, de pastorie, de Wehmerhof en de grote tuin eromheen.

Op dit moment wordt de voormalige pastorie ‘anti-kraak’ bewoond. Geen lange termijn oplossing; bij achterblijvend onderhoud verpaupert een pand. Verkoop komt dan in zicht..

Nieuws van de Pioniers

Wij zijn vanaf juni bezig de levensvatbaarheid van een Pioniersplek in Angerlo te onderzoeken. Er is inmiddels een intentieverklaring getekend tussen de Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg en het pioniersteam. Inmiddels is de eerste ‘luister’ fase met dit concept plan afgesloten. Het inventariseren wat er leeft aan wensen en ideeën en of er financieel draagvlak is vormde de basis van dit plan. Via vele gesprekken met de overheid, het dorpshuis de Meent, de basisschool, bewoners, huis aan huis enquête en subsidiegevers zijn we tot dit plan gekomen.

Waarom de Pastorie als pioniersplek?

Sinds het vertrek van de laatste predikant die de Pastorie bewoonde, is het pand gebruikt als: kantoor, woning en de zolder voor het jeugdwerk van de kerk. De uitstraling van deze prachtig gelegen, markante-woning, is onlosmakelijk verbonden met de Galluskerk. Deze twee gebouwen vormen het groene-hart van het dorp Angerlo. Op dit moment dreigt verkoop en loskoppeling van de oorspronkelijke maatschappelijke en kerkelijke functie. Vanuit de missionaire lijn, die de Protestantse Kerk Nederland in 2013 heeft ingezet met het ontwikkelen van Pioniersplekken en daarnaast de lijn die we als gemeente volgen m.b.t. KERK 2025, is dit een uitgelezen kans om het Gallusterrein nieuw elan te geven. Als een duiventil waar mensen in- en uitvliegen en gevoed worden.

Wat is het doel?

De Pastorie inzetten als ‘duiventil’ voor de buurt, passanten en landelijke belangstellenden, waardoor er een eigentijdse vorm van samen geloven ontstaat. Gedragen door een werkgemeenschap vol van geloof, hoop en liefde. Het samen bouwen is een beproefde manier om diaconale en missionaire doelen te realiseren. De pastorie ligt centraal in het dorp en heeft op dit moment geen inhoudelijke bestemming. De extra mogelijkheden die de buitenruimte, de Galluskerk en de Wehmerhof als directe ‘buren’ bieden, maakt het tot een gouden plek. Zowel landelijk als plaatselijk wordt dat herkend.

Wat gaat er precies gebeuren?

Er zijn tal van ideeën. Maar per doelgroep zetten we de grootste kanshebbers voor u op een rij.

Voor Angerlo en Doesburg:
- Vaste inloopmomenten / Aandachtschenkerij
- School-moestuintjes > koken en eten
- Dagbesteding diverse generaties (PGB/WIA)

Voor toeristen en passanten:
- Theetuin / Aandachtschenkerij
- Openstelling Galluskerk voor stilte en gebed
- Oplaadpunt en servicepunt fietsers

Voor landelijke belangstellenden:
- Workshops / lezingen / trainingen
- Retraites en meditatie - Stiltewandelingen

Wat heeft het pioniersteam gevraagd aan de Kerkenraad?

1. Inhoudelijk: geloof, hoop en liefde voor het plan.
2. Helpen de ‘domino-financiering’ opgang te helpen.
De eerste domino-steen hebben wij gevraagd van de diaconie om een subsidie van € 6.000,- per jaar voor de komende 3 jaar.

Waar geven we dit aan uit?

-het professioneel begeleiden van (jonge) mensen die langdurig thuis zitten;
-het organiseren van dagelijkse aanvliegmomenten, wekelijkse deelmaaltijden;

-het verbinden van generaties door het delen van kennis, verhalen en activiteiten.

Hoe worden de overige kosten gefinancierd?

Als de diaconie samen met de kerkenraad wil subsidiëren geven de volgende subsidiegevers ook groen licht.
De landelijke Protestantse kerk geeft € 8.000,00 per jaar voor de komende 3 jaar.
Maatschappij van Welstand geeft € 4.000,00 per jaar voor de komende 3 jaar.
Brantsen Stichting geeft € 5.000,00 voor het komend jaar. Het totale toegezegde bedrag voor 2018 bij groen licht van de PGAD is € 23.000,-.
Exclusief de reële kans op een aanvulling van € 6.500,- vanuit de provincie Gelderland voor de komende 3 jaar.
Daarnaast zien wij kans om van diverse fondsen geld te ontvangen zodra we een eigen rechtspersoon zijn met een Kamer van Koophandel-inschrijving en een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Hoe gaat het nu verder?

In januari verwerken we de reactie op ons plan en maken we het plan af. Dit doen we samen met onze pioniersbegeleider Christiaan Cevaal die ons is toegewezen vanuit de landelijke Protestantse Kerk. Op een gemeenteavond willen wij u dan verder informeren. De kerkenraad zal deze organiseren en via hem hoort u meer over datum en tijd. In de maanden februari zal het plan door de landelijke en lokale kerk worden beoordeeld. Op basis daarvan kunnen we dan wel of niet van start in het voorjaar van 2018.

Het Pioniersteam:
Lida Clasener, Trudy Herwaarden, Erika Klooster-Derksen, André Bikker en Richard Klooster.

Naar boven