Bericht uit Kerkenraad

Pionieren

Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt waarbij hij zijn eigen weg moet vinden en in de verwachting verkeert dat anderen hem zullen volgen. Kenmerk van een pionier (het pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanningen omdat allerlei voorzieningen ontbreken. Het werk van een pionier is erg belangrijk omdat anderen er op kunnen voortbouwen.

Zochten pioniers in vroeger tijden een nieuwe en onbekende omgeving op, in deze tijd zijn zij degenen die een nieuw bedrijf beginnen. Of een nieuwe vorm van kerkzijn. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande vormen van kerkzijn steeds minder mensen bereiken. Door nieuwe vormen te ontwikkelen kunnen meer mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt. Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is er een van. Vanaf 2012 geeft de PKN ruimte aan nieuwe vormen van kerkzijn.

Inmiddels zijn er meer dan 100 pioniersplekken in Nederland actief. Pioniersplekken kunnen er heel verschillend uitzien. Daarbij gaat het niet om zomaar leuke activiteiten maar om het zoeken en vinden van een hedendaagse vorm van kerkzijn. Voor en met mensen die niet meer in de kerk komen, met ondersteuning door vrijwilligers. Een pioniersplek gaat formeel van start nadat er door de PKN en een plaatselijke kerkelijke gemeente een samenwerkingsovereenkomst is getekend voor de duur van drie jaren. Jaarlijks wordt geëvalueerd aan de hand van een ontwikkelingsverslag. Zo’n evaluatie richt zich op processen en resultaten, het aantal mensen dat is bereikt en de kwaliteit van de activiteiten en diensten. De PKN stelt een procesbegeleider beschikbaar. En geld, tenminste, als de lokale kerkgemeenschap dat ook doet.

Een of twee gemotiveerde ‘kartrekkers’ vormen vaak het begin van de ontwikkelingen tot een pioniersplek. Zo ook bij de PGAD. In de afgelopen maanden is een projectgroep, aangestuurd door André Bikker en Erika Klooster–Derksen druk bezig geweest met het inventariseren van wensen, ideeën en mogelijkheden en is onderzocht in hoeverre er voldoende (financieel) draagvlak bestaat. Dat heeft geleid tot een basis-pioniersplan, een soort ondernemersplan waaruit blijkt hoe de twee initiatiefnemers de pioniersplek willen ontwikkelen en vormgeven. Als fysieke plek is gekozen voor de pastorie in Angerlo. Die heeft momenteel geen specifieke bestemming (met uitzondering van de jeugdactiviteiten op de zolder). De Galluskerk en de Wehmerhof, alsmede de buitenruimte rondom de pastorie, maken veel mogelijk. De landelijke PKN noemt het een gouden plek om met pionieren te starten.

Het pioniersplan is door André en Erika in de kerkenraad van 19 december jl. toegelicht en naderhand besproken. Geen plan is zo goed of er is wel een opmerking over te maken. Zo ook over het basis-pioniersplan, door de initiatiefnemers ook moederplan genoemd. Maar belangrijker is de vraag of de kerkenraad er vertrouwen in heeft dat in Angerlo een succesvolle pioniersplek kan worden ontwikkeld op basis van wat in het plan wordt beschreven. En naar mijn mening is dat het geval.

Aan de ene kant wordt die mening gevoed door hoop en verlangen, rationeel gezien ongetwijfeld geen sterke argumenten. Maar hoe geweldig zou het niet zijn dat in het verlengde van Kerk 2025, de richting die we met elkaar zijn opgegaan, er een nieuwe hedendaagse ‘beweging’ ontstaat waar diaconale en missionaire doelen worden gerealiseerd. Waar mensen worden bereikt die geen of nauwelijks een relatie met de bestaande kerk onderhouden. Waar generaties bij elkaar worden gebracht en een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van leven. Denk daarbij bijv. aan het onder leiding van professionals opknappen van de pastorie door jongeren met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt.

Er is echter ook concrete input voor het nemen van een verantwoord besluit. Vastgesteld kan worden dat veel signalen op groen staan. Uit het moederplan blijkt dat (mede aan de hand van de opbrengst van een enquête) goed is nagedacht over activiteiten en diensten die het waard zijn te worden ontwikkeld en georganiseerd. De twee ‘kartrekkers’ zijn uitermate gemotiveerd en enthousiast. Zij hebben er zelf ook profijt van als de plannen lukken, wat hun betrokkenheid en inzet alleen maar vergroot.

De landelijke PKN, betrokken geweest in het voortraject, heeft een positief advies afgegeven, zonder enig voorbehoud, en is bereid financieel in het project te participeren. De begroting laat zien dat de diverse subsidies en verwachte inkomsten uit activiteiten een redelijke financiële basis voor de eerste drie jaren vormen. De pastorie wordt opgeknapt (waardevermeerdering) en de jeugd kan tenminste drie jaar langer van de zolder van de pastorie gebruikmaken.

Alvorens de kerkenraad een definitief besluit neemt de pioniers al dan niet te volgen wil hij graag de mening van de gemeenteleden vernemen.

Daarom wordt op 17 januari 2018 een gemeenteavond in de Wehmerhof belegd. Iedereen is van harte uitgenodigd om van de plannen die door de projectgroep zullen worden toegelicht kennis te nemen en erover met elkaar van gedachten te wisselen. De kerkenraad hoopt op een grote opkomst, uiteraard niet alleen van de Angerloërs.

De bijeenkomt begint om 20.00 uur.

Graag tot dan! Jaap Weststeijn, scriba monotype.01@hotmail.com

 

 

Naar boven