Verslag Gemeenteavond m.b.t. Pioniersplek

V E R S L A G
van de gemeenteavond pioniersplek ‘De Duiventil’ d.d. 17 januari 2018, gehouden in de Wehmerhof te Angerlo

Inleiding
Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Of anders gezegd, waar de waarden van het Christelijk geloof kunnen worden ontdekt aan de hand van laagdrempelige activiteiten en waar mensen, jong en oud, gelovig en ongelovig, met open armen worden ontvangen. Overal in Nederland zijn de laatste jaren pioniersplekken ontstaan, de eerste in 2013. Inmiddels zijn er meer dan 100 pioniersplekken actief.

Meer info? Zie www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek

Opening
De wnd. voorzitter van de kerkenraad, Ernst Boesveld, heet de aanwezigen hartelijk welkom en deelt mee verheugd te zijn over de opkomst (45 personen, excl. het pioniersteam). Vervolgens leest hij het gedicht ‘Mensen hebben mensen nodig’ voor.
Het programma van de avond wordt doorgenomen. Het pioniersteam zal een presentatie verzorgen. Na een korte pauze is er volop gelegenheid vragen te stellen en meningen uit te wisselen. Tenslotte zal kort aandacht worden besteed aan de vervolgstappen.

Presentatie
Erika Derksen en André Bikker en wat betreft de financiële kant van de zaak Richard Klooster van het pioniersteam informeren de aanwezigen aan de hand van een uitgebreide PowerPointpresentatie. Noot: belangstellenden kunnen deze presentatie bij de scriba opvragen: monotype.01@hotmail.com.

Enkele punten uit de presentatie:

- Een pioniersplek past in de ontwikkeling naar Kerk 2025: teruggaan naar de kern, inspirerend en missionair anderen tot zegen zijn.

- Voor veel mensen is een kerk niet (meer) of weinig toegankelijk. Een pioniersplek is laagdrempelig en draagt het geloof uit door het gewoon te doen.

- Een pioniersplek komt niet in de plaats van de (traditionele) kerk, maar ernaast.

- Het Gallusterrein en in het bijzonder de pastorie bieden bij uitstek de mogelijkheid om Gods liefde op een hedendaagse manier uit te dragen. De PKN noemt het zelfs een gouden plek.

- de pioniersplek maakt het mogelijk de verkoop van de pastorie te voorkomen resp. uit te stellen. Bovendien kan achterstallig onderhoud worden uitgevoerd door jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt aan twee kanten: zij worden voorbereid op een baan en de pastorie neemt in waarde toe.

- Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten,
maar er zullen ook ZZP-ers en (gepensioneerde) vakmensen worden ingezet waar dat vanuit de gewenste deskundigheid en professionele begeleiding noodzakelijk is.

- Een pioniersplek streeft er naar generaties met elkaar te verbinden, dus activiteiten zo in te richten
of aan elkaar te knopen dat jong en oud elkaar treffen / aanvullen.

- Er zal sprake zijn van dag- en weekactiviteiten, alsmede projecten van wisselende duur. Het streven is te komen tot vaste inloopmomenten (theetuin / aandachtschenkerij), schoolmoestuintjes (kweken, koken en eten), dagbesteding voor diverse generaties (PGB, WIA), openstelling van de Galluskerk voor stilte en gebed, workshops / lezingen / trainingen, retraites en meditaties, (stilte)wandelingen, etc.

- Wanneer de diaconie besluit subsidie te verstrekken zullen andere volgen (domino-effect, de toezeggingen zijn ontvangen) en is de financiering voor drie jaren geregeld (diaconie, landelijke PKN, Maatschappij van Welstand en de Brantsenstichting).

Vragenronde
De aanwezigen geven er blijk van veel waardering te hebben voor het initiatief en het vele werk dat inmiddels door het pioniersteam is verzet. Een enkeling steekt niet onder stoelen of banken de nodige twijfels over de haalbaarheid te hebben. In de vragenronde komen o.a. de volgende aspecten aan de orde.

* Vraag: Wat is de relatie tussen de PGAD en de pioniersplek?
De pioniersplek is een zelfstandige eenheid. Bij gevolg wordt ze niet aangestuurd door de kerkenraad. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over de juridische status. Naar het zich laat aanzien zal worden gekozen voor de stichtingsvorm. Een dergelijke rechtspersoon is nodig voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel; om de ANBI-status te kunnen verwerven en om succesvol nieuwe subsidiebronnen te kunnen aanboren. De PGAD kan worden gezien als een soort supporter van de pioniersplek. Maar de pioniersplek functioneert geheel zelfstandig. De precieze relatie tussen de landelijke PKN, de PGAD en de pioniersplek zal in een daartoe te ondertekenen overeenkomst worden vastgelegd. Daarin wordt ook een periodieke terugkoppeling / verantwoording van de bestede gelden opgenomen.

* Vraag: Is de verkoop van de pastorie voor 3 jaren geblokkeerd?
In principe is dat zo. Maar er kan een situatie ontstaan dat met de pioniersplek moet worden gestopt. Daar wordt niet van uitgegaan, maar als dat gebeurt kan de kerkenraad alsnog besluiten de pastorie te verkopen. Bij onverwachte situaties handelt de kerkenraad naar bevinding.

* Vraag: Zijn er andere inkomsten dan uit subsidies?
Dat is juist. Aan de hand van een sheet wordt uitgelegd welke andere inkomsten gegenereerd zullen worden, zoals de huur van de zolder van de pastorie ten behoeve van de jeugd; vrijwillige bijdragen en giften, al dan niet gekoppeld aan deelname aan activiteiten, e.d.

* Vraag: De kosten zijn vrij oppervlakkig onderbouwd. Hoe zit dat?
Omdat sprake is van pionieren is het erg moeilijk aan te geven hoeveel kosten er worden gemaakt en hoeveel inkomsten worden gerealiseerd. Pionieren is een sprong in het duister, een sprong waar het pioniersteam in gelooft. Het team heeft getracht een zo reëel mogelijk beeld van de financiën te schetsen. De ins en outs worden aan de hand van een sheet nader toegelicht.

* Vraag: vindt afstemming tussen de activiteiten van de Martinikerk en de pioniersplek plaats?
De pioniersplek treedt afzonderlijk op maar richt zich in het algemeen op een andere doelgroep. Waar samenwerking voor de hand ligt zal die niet uit de weg worden gegaan. De pioniersplek vist evenwel in een andere vijver dan de Martinikerk. Ongewenste concurrentie zal zoveel mogelijk worden voorkomen.

* Vraag: Is overleg met de Gallusstichting geweest?
Ja.

* Vraag: In hoeverre zijn negatieve reacties op de plannen ontvangen, met name via de gehouden enquête?
Van de 47 retour ontvangen formulieren waren er 14 niet enthousiast tot negatief. Dat is een van de redenen dat tussentijds zal worden geëvalueerd. Mocht blijken dat doorgaan niet verantwoord is dan zal de stekker eruit worden getrokken. Een garantie voor succes is er niet, dat is inherent aan pionieren. Met de Meent vindt goed overleg plaats. Naar het zich laat aanzien zullen de activiteiten van de Meent en de pioniersplek elkaar niet of nauwelijks overlappen.

* Vraag: Aanpassingen om de pastorie geschikt te maken zullen kosten met zich meebrengen. Is daar rekening mee gehouden?
Al werkenderwijs zal de inrichting zich ontwikkelen. Dat is onderdeel van het pioniersactiviteiten. Zo kunnen oude tafels en stoelen via bijv. Switch voor weinig geld op de kop worden getikt die vervolgens projectmatig op de pioniersplek worden opgeknapt. Er zal bewust rekening worden gehouden met wat er nodig is. Recyclen van grondstoffen en materialen is een speerpunt. Die manier van werken zal de kosten drukken. Een duidelijk investeringsplan is er niet. Het is overigens niet de bedoeling een horecaonderneming te beginnen. Specifieke eisen in dit verband zijn dan ook niet aan de orde.

* Vraag: Is er contact met Passion?
Informeel en incidenteel. De doelgroep van Passion (verslaafden) is niet te vergelijken met die van de pioniersplek. Passion heeft een meer gereguleerde en professionele aanpak dan bij de pioniersplek het geval zal zijn. Er wordt overigens een deskundige vanuit de landelijke PKN beschikbaar gesteld die het opstarten van de pioniersplek zal begeleiden. Met de gemeente Zevenaar en Doesburg vindt overleg plaats over besteding van PGB-gelden en het inrichten van werkervaringsplaatsen.

* Advies: Leg niet het accent op het feit dat dat de pioniersplek een initiatief is vanuit de PKN. Benader de pioniersplek als een zelfstandige organisatie, zonder een ‘PKN-geur’.
Dit advies wordt in het algemeen door de aanwezigen onderschreven.

* Advies: Laten we niet teveel uitgaan van een zakelijke benadering maar de pioniersplek een reële kans geven, ondanks de twijfel die bij sommigen aanwezig is. Hoe geweldig zou het niet zijn als in Angerlo iets wordt gestart dat een bruisende toekomst tegemoet gaat.
De wnd. voorzitter vraagt de aanwezigen bij handopsteken aan te geven wie voor- dan wel tegen het starten van een pioniersplek is. Daaruit blijkt dat ongeveer 80% van de aanwezigen voor is. De rest heeft twijfels (blanco) of is tegen.

Afronding
Aangegeven wordt wat de vervolgstappen zijn die zullen worden gezet. Het pioniersplan zal het concept-moederplan afronden en geschikt maken voor besluitvorming in de kerkenraad (19 februari). Is die positief, dan zal een overeenkomst tussen de landelijke KPN, de PGAD en het pioniersteam worden getekend. Is dat niet het geval, dan vindt nader overleg plaats. In de weken daarna wordt gewerkt aan teamvorming, het realiseren van de juridische status en het invullen van bestuurszetels, fondswerving, uitwerken van het onderhoudsplan voor de pastorie, public relations, etc. Op 1 maart 2018 is de symbolische start van de pioniersplek en wordt begonnen met het uitvoeren van het onderhoud aan de pastorie en de eerste samenbindende activiteiten. Vanaf september worden de dagelijkse en wekelijkse programma’s aangeboden.

De wnd. voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

31 januari 2018
Jaap Weststeijn, scriba PGAD.

Naar boven