De Pioniersplek is een feit!

‘De kogel is door de kerk’. Zoals de lezer ongetwijfeld weet betekent deze uitdrukking dat na een lang en zorgvuldig beraad een beslissing is genomen: de knoop is doorgehakt. Het schijnt overigens dat deze uitdrukking voortkomt uit een oude ongeschreven regel om bij gevechten uit respect kerkgebouwen te ontzien. Als de vijand deze regel aan zijn laars lapte en ook in de kerk ging vechten werd dat als zeer onbeschoft gezien. Dan was het hek echt van de dam!
 
De besluitvorming omtrent de pioniersplek heeft met onbeschoftheid gelukkig niets te maken, wel met zorgvuldigheid. Want de kerkenraad is niet over een nacht ijs gegaan alvorens groen licht te geven en de sleutel van de pastorie in Angerlo letterlijk voor tenminste drie jaren (en naar we mogen hopen nog een aantal jaren langer) aan het pioniersteam te overhandigen. In de beslissende vergadering moesten nog een paar onduidelijkheden weggenomen worden. De diaconie heeft zich vooraf diepgaand beraden over de financiële ondersteuning van de pioniersplek en kon meedelen tot de conclusie te zijn gekomen dat de gevraagde 6000 euro per jaar voor de komende drie jaren alleszins verantwoord is. Hiermee is als het ware de eerste dominosteen de goede kant op gevallen en volgen er meer bijdragen, zoals van de landelijke PKN (die bij monde van Christiaan Cevaal nog eens bevestigde dat van een gouden plek in Angerlo sprake is), de Maatschappij van Welstand en de Brantsen stichting. Ook de provincie Gelderland heeft blijk gegeven van een positieve opstelling.
 
Diaconaal geld mag volgens de voorschriften (ordinanties) niet in eigen kring worden besteed. Dat is bij de pioniersplek ook niet het geval, aangezien het een eigenstandige juridische eenheid wordt (stichting). De kerkenraad noch diaconie zullen in het stichtingsbestuur deelnemen; de pioniersplek zal geheel zelfstandig functioneren en dat is ook goed. De ‘moederkerk’ moet een pioniersplek niet te dicht op de huid zitten. Hoewel de pioniersplek o.a. missionaire doelen nastreeft moet er geen PKN- of PGAD-sausje overheen gegoten worden. De kerkenraad hecht er aan dat deskundige bestuursleden worden aangezocht en heeft dan ook enkele criteria geformuleerd om dat te stimuleren. Zo is het ongewenst dat zakelijke of persoonlijke relaties tussen degenen die binnen de stichting op betaalde basis voor het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden worden ingezet aan de ene kant en het bestuur (bevoegd gezag) aan de andere kant.
 
Het besluit de pioniersplek een kans te geven is met algemene stemmen genomen; er waren geen tegenstemmers. Bij de uiteindelijke beslissing zijn ook de individuele reacties die vanuit de gemeente zijn ontvangen betrokken, waaronder ook de input die de gemeenteavond pionieren heeft opgeleverd. Geweldig dat op deze wijze het geloof een kans krijgt zich binnen een hedendaagse setting te ontwikkelen en zo mensen aan te spreken die geen band (meer) hebben met de traditionele kerk. Beide volwaardige uitingen die het geloof in Christus zichtbaar maken zullen naast elkaar bestaan. Het is goed de pioniersplek in onze gebeden te gedenken. Want let wel, pionieren is als een sprong in het diepe, en dan kun je wel enige steun van door God geïnspireerde mensen gebruiken.
 
Vragen? Het pioniersteam is ongetwijfeld bereid deze te beantwoorden: andre67@me.com.
 
Meehelpen? Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Vele handen maken immers licht werk. Vooral kerkmensen zijn daar sterk in, zo heeft onderzoek uitgewezen.
 
Het ‘moederplan’ ontvangen? Geen probleem, even een mailtje naar de scriba: monotype.01@hotmail.com en het wordt toegezonden.
 
Jaap Weststeijn, scriba.
Naar boven