Kliederkerk

Op 18 maart hadden we een Kliederkerk, en wat voor een!!
We zijn bezig geweest met de kinderen, moeders en een oma met het verhaal van je huis bouwen op zand of op de rots. 

Op 27 mei hebben we het gehad over David en Goliath… 

Zie de Foto-impressies in de Fotogalerij klik hier.

Een stevige groet van het Kliederkerkteam!!
Gijs, Frank, Margreet, Jiska, Veerle, Marcel, Marije, Carin , Baudine en Marijke!

De visie van waaruit Kliederkerk georganiseerd wordt kent twee hoofdaspecten:

‘Hoger doel’:
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus
Christus kan betekenen in hun dagelijkse leven.

Doelgroep:
Kliederkerk is voor alle leeftijden, met een bijzondere plek voor kinderen, maar iedereen is welkom.
Hierbij stemmen we onze vormgeving af op deelnemers, ook degenen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk of geloof.
Vanuit het 'hogere doel' en de doelgroep zien wij zeven eigenschappen van Kliederkerk die van grote waarde zijn:

Gastvrijheid
Kliederkerk is gastvrij en zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het samen eten en het warm welkom heten van mensen.

Bijbelverhalen centraal
Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en God en worden deelnemers uitgedaagd te ontdekken wat het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijks leven.

Relaties
In een Kliederkerk is relaties opbouwen van enorm belang. Hierdoor weten mensen zich gekend en kan er vertrouwen en openheid groeien. Dat vormt de basis om te ontdekken wat navolging praktisch inhoudt. Om relaties te laten groeien is het belangrijk dat er regelmatig Kliederkerk is. We raden aan ongeveer eens per maand bijeenkomsten te organiseren, maar ook daarbuiten na te denken hoe je relaties kunt bevorderen.

Alle leeftijden samen
Kliederkerk is er niet alleen voor kinderen, maar is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Hierin geloven we dat generaties van elkaar kunnen leren. Ouders, verzorgers en grootouders zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren. Maar iedere volwassene heeft een voorbeeldfunctie naar een kind. Daarnaast kunnen kinderen, tieners en jongeren verrassende inzichten geven en gesprekken verrassende wendingen geven. Zo zijn deelnemers als familie voor elkaar om elkaar verder te helpen in het ontdekken van wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen.

Context
Kliederkerk Nederland zet de context van plaatselijke Kliederkerken voorop. Kliederkerk gaat de uitdaging aan om aansluiting te zoeken bij de plaatselijke cultuur en gewoonten. Zo zal een Kliederkerk in een groot stadscentrum anders zijn dan in een dorpssetting.

Naar buiten gericht
Kliederkerk richt zich op mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk en/ of geloof. Hierdoor worden de vrijwilligers en deelnemers geprikkeld na te denken hoe geloofsinhoud aan kan sluiten bij mensen die niet bekend zijn met kerkelijke gewoonten en taal.

Creatief
Bij Kliederkerk is door alles heen creativiteit te ontdekken. In het kliederuurtje, de vieringen en ook met het eten wordt er gezocht naar creatieve manieren om het Bijbelverhaal te ontdekken.

Wij gaan aan bovenstaande opnieuw met veel enthousiasme inhoud en vorm geven. U bent natuurlijk van harte welkom om met uw (klein)kinderen deel te komen nemen (geef s.v.p. wel van te voren op via kliederkerkdoesburg@gmail.com.

Naast enthousiaste deelnemers zoeken we natuurlijk ook naar mensen die graag willen meehelpen in de voorbereiding van de Kliederkerk en ondersteuning willen geven bij de te houden activiteiten op de dag zelf. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via kliederkerkdoesburg@gmail.com. Uw tijdsinvestering is ca. 4 uur.

Deze uitnodiging wordt ook via de scholen en directe aanschrijving van de in onze gemeente geregistreerde gezinnen aangeboden We zien graag reacties en opgave voor deelname tegemoet,

Team Kliederkerk

Carin, Ezrah, Frank, Gijs, Jiska, Joke, Marcel, Margreet, Marije, Marijke, Veerle

Naar boven