Het Moderamen

Leden van het Moderamen:

Voorzitter: Vacant. Interim vz: Ernst Boesveld
Scriba: Pollyan van Swigchem
College van diakenen: Klaas Muller.
Ouderling kerkrentmeester: Ernst Boesveld

Hierbij treft u het overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van de kerkenraad aan.

Het moderamen:

- stelt in concept de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen op en verstuurt die tijdig, voorzien van de nodige bijlagen, de leden van de kerkenraad toe (en voor zover van toepassing eveneens aan de technisch voorzitter en externe notulist);

- stelt de notulen van de kerkenraad vast nadat die door de leden van de kerkenraad zijn goedgekeurd;

- maakt een helder en overzichtelijk verslag van haar vergaderingen dat (behoudens gebleken onmogelijkheid) in de e.v. vergadering aan de leden van de kerkenraad wordt voorgelegd;

- neemt besluiten over zaken die niet kunnen wachten op behandeling in een reguliere of extra uit te schrijven kerkenraadsvergadering;

- doet voorstellen aan de kerkenraad m.b.t. besluitvorming als daarom door de kerkenraad wordt gevraagd of op eigen initiatief wanneer zij dat verstandig acht, in het bijzonder over beleidsaangelegenheden of majeure onderwerpen;

- handelt ‘dagelijkse’ (in het algemeen formele / administratieve) zaken af;

- draagt zorg voor de afhandeling van kerkenraadsbesluiten die aan het moderamen worden toevertrouwd;

- voert werkoverleg / functionerings- resp. ontwikkelingsgesprekken met de predikant en overige functionarissen die voor hun kerkelijke activiteiten worden bekostigd en

- draagt zorg voor alle overige aangelegenheden die dienstig zijn aan de ondersteuning van de kerkenraad c.q. bijdragen aan de realisatie van de haar toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden.

Naar boven