Nieuwe ambtsdragers en taakdragers en afscheid ds. Chris Kors

Nieuwe ambtsdragers

In 'Maanlicht' eind februari zijn de namen genoemd van de nieuwe ambtsdragers. Het was de bedoeling van de kerkenraad om deze nieuwe ambtsdragers op 7 maart in een extra eredienst ’s middags te bevestigen en afscheid te nemen van de vertrekkende ambtsdragers. In de kerkenraadsvergadering van 01 maart hebben we besloten om de bevestiging uit te stellen, omdat we vinden dat er bij zo’n bijzondere gebeurtenis gemeenteleden aanwezig horen te zijn. Het is nu de bedoeling dat deze bevestiging gaat plaatsvinden ergens eind april of begin mei, sowieso nog door ds. Chris Kors, voordat hij gaat starten met zijn werk in Middelburg. We hopen dat er dan weer gemeenteleden aanwezig mogen zijn in de kerk. Tot die tijd hebben we de nieuwe ambtsdragers wel gevraagd hun rol alvast op te pakken, omdat de vertrekkende ambtsdragers vanaf 7 maart geen verantwoordelijkheid meer dragen voor wat betreft hun ambt.

Zodra we meer weten over een definitieve datum van bevestiging wordt u daarover geïnformeerd. Daarnaast schijft de kerkorde het volgende voor:

Binnenkort zullen de namen van de nieuwe ambtsdragers nogmaals vermeld worden en dan heeft u ook gelegenheid om eventuele bezwaren kenbaar te maken via de scriba, scriba@pkn-angerlodoesburg.nl.

We nemen afscheid van:

Marijke Kors (jeugdouderling); Marcel Somsen (jeugdouderling); Anita Spanjer (diaken) en Jaap Weststeijn (scriba).
Tevens nemen we afscheid van taakdrager diaconie Nel Weststeijn.

We verwelkomen:

Carin Hartemink, Richard Klooster en Klaas Muller als diakenen.
Ezrah van Zijtveld en Stefan Bos als jeugdouderlingen.
Margreet Eldering en Anne-Mieke Luykx als pastoraal ouderlingen.
Pollyan van Swigchem als scriba.
Henk Kingma als taakdrager eredienst.
Kees Cevaal als taakdrager en secretaris CVK.
Erika Klooster als taakdrager diaconie.

We verlengen de ambtsperiode van:

Rimke Kingma (pastoraal ouderling) en Marjolein Somsen (diaken) en van Gudrun Gilhuis (taakdrager diaconie).

Vertrouwenspersoon

Zoals u ongetwijfeld weet, was Klaas Muller naast Marian Grandia één van de twee vertrouwenspersonen binnen de PGAD. Klaas wordt binnenkort echter bevestigd als diaken en daar zijn we bijzonder content mee. Maar dit betekent eveneens dat de kerkenraad vindt, dat de functie van diaken niet te combineren valt met de functie van vertrouwenspersoon. Vandaar dat de functie van Klaas Muller als vertrouwenspersoon vacant is. Inmiddels hebben we de scheidende scriba, Jaap Weststeijn, bereid gevonden om deze vertrouwensfunctie van Klaas over te nemen. De kerkenraad is blij met deze ontwikkeling en wenst Jaap samen met Marian wijsheid toe in hun vertrouwensfunctie.

 

En hoe nu verder zonder ds. Chris Kors?

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord, gaan we binnenkort afscheid nemen van onze predikant en zijn gezin, omdat onze dominee, Chris Kors, in Middelburg beroepen is.

Er zijn dan een aantal zaken die voorbereidend werk vragen van de kerkenraad. In de basis zal er een beleidsplan moeten zijn die nog de komende jaren van toepassing is. Vervolgens zal moeten worden vastgesteld voor hoeveel FTE een nieuwe predikant beroepen kan worden. Is dat een volledige functie of een 0,5 functie of er iets tussenin? Dit komen we te weten door een solvabiliteitsverklaring aan te vragen bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Onze penningmeester en administrateur kunnen documenten aanreiken die nodig zijn bij die aanvraag. Vervolgens moet er een profiel opgesteld worden, een profiel waaruit blijkt waar een dominee voor de PGAD aan moet voldoen. Wat verwachten wij van een nieuwe predikant. Met dat profiel wordt een vacature opgesteld en dan komt ook een beroepingscommissie om de hoek kijken. Wie moet er allemaal in zo’n beroepingscommissie zitten en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft zo’n commissie? Bij de voorbereidingen hoort ook nog een toegewezen consulent die het proces begeleid.

Kortom, voldoende werk voorlopig.

We gaan op zoek naar mensen die graag in zo’n beroepingscommissie zitting willen nemen. Mocht u al iemand weten waarvan u verwacht dat die persoon wel enthousiast zou willen meedenken, laat mij dat dan weten. Sowieso zullen 1 of 2 kerkenraadsleden zitting hebben in de beroepingscommissie.

Naar boven