Rapport gemeenteavond

Eindrapport van de gemeenteavond op 16 september 2020 - klik hier

De kerkenraad is hard aan het werk met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de werkgroep die de gemeenteavond op 16 september 2020 heeft voorbereid. Het rapport is op de website van onze kerk beschikbaar. In beginsel vonden we het als kerkenraad bijzonder lastig om enige structuur aan te brengen in een veelvoud van op- en aanmerkingen van de gemeenteleden, ruim 92 bladzijden! Weet u het nog?

De werkgroep had een enquête voorbereid, tijdens de gemeenteavond konden twee formulieren ingevuld worden en werd aan diverse leden gevraagd wat ze van een stelling vonden. Al deze informatie inclusief uitslag van de enquête werd door de werkgroep gebundeld en dat heeft uiteindelijk het rapport opgeleverd dat aan de kerkenraad werd overhandigd. Vervolgens was het de bedoeling dat de kerkenraad vanuit de ontvangen rapportage van de werkgroep, een besluit zou gaan nemen met betrekking tot de richtingendiscussie , met betrekking tot het bestaansrecht – en vrijwilligersdiscussie en met het begrotingstekort.

Voortvarend is de kerkenraad van start gegaan met alle informatie. Diverse pogingen om structuur aan te brengen hoe verder te handelen, strandden vanwege de vele tegenstrijdige op- en aanmerkingen over onderwerpen als verkoop van één van beide kerken, inkrimping van het aantal uren bij de professionele krachten binnen de PGAD en zo nog veel meer andere zaken die elkaar tegenspraken. Veel gemeenteleden waren vòòr dergelijke ingrepen, maar andere gemeenteleden waren daar pertinent op tegen.
Deze verschillende interpretaties maakten dat de kerkenraad lastig grip kreeg op de inhoud van het rapport, maar ook op onze pluriforme gemeente, waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan.

Tijdens de gesprekken in de kerkenraad over deze verscheidenheid aan beleving en gedachtengoed heeft de kerkenraad allereerst gekeken wat er in eerste instantie nodig is om met de resultaten van het rapport aan de slag te kunnen gaan.
Eigenlijk kwamen we er unaniem achter dat het rapport adviescommissie visie en beleid uit 2009, getiteld: “Geschreven in Zijn hand, gegrift in de wereld” een ‘opknapbeurt’ nodig had, maar dan vertaald naar beleid voor 2021 tot 2025. Kortom, er moest een nieuw aangepast beleidsplan PGAD komen.

Ondanks dat deze kerkenraadsbeslissing het verdere proces van besluitvorming op basis van de rapportage van de werkgroep enigszins vertraagde, kwam de kerkenraad tot de conclusie dat dit de enige weg was om op basis van dit nieuwe beleidsplan, de rapportage te vertalen naar een plan van aanpak of naar de diverse beleidsplannen van de verschillende werkgroepen of colleges.

Vervolgens heeft de kerkenraad een notitie geschreven, getiteld:
“Buitengewoon kerk, de kerk kan zoveel beter….”, als een soort vervolg van het eerder genoemde rapport uit 2009. 
In deze notitie wordt uitgebreid ingegaan op de uitkomsten uit het rapport van de werkgroep gemeenteavond. Veel van de binnengekomen informatie van gemeenteleden is verwerkt in een zogenaamde ‘SWOT-analyse’, waarin de (Strenghts) sterke kanten, de (Weaknesses) zwakke kanten, de (Opportunities) kansen en de (Treahts) bedreigingen zijn benoemd.

De kerkenraad heeft in haar vergadering d.d. 26 januari 2021 besloten deze notitie als basisnotitie te hanteren voor het inzetten van een vervolg op de gemeenteavond en gehouden enquête, respectievelijk om een aantal gerichte acties vanuit de sterkte/zwakteanalyse kort te beschrijven en in gang te zetten. Daarom zullen de verschillende geledingen/disciplines (colleges, werkgroepen, e.d.) die bij de PGAD te onderscheiden zijn, nadenken over de vraag wat het document voor hen betekent en vertalen naar eigen beleid en concrete activiteiten, in eerste instantie aan te geven op een A4-tje. Deze deelplannen van de diverse groepen zullen de richting aangeven richting Kerk 2025. De resultaten van die deelplannen worden in de kerkenraad aan de orde gesteld en als bijlage bij deze notitie gevoegd. Daarnaast zullen de leden van de PGAD uitgebreid worden geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen en worden uitgenodigd om mee te doen met die acties die hen aanspreken en corresponderen met de input die aan de kerkenraad is geleverd. Want als we met z’n allen de schouders er onder zetten gaan we een succesvolle en mooie toekomst tegemoet.

Tot slot zien we op basis van de notitie en de deelplannen van de verschillende geledingen/disciplines (colleges, werkgroepen, e.d.) in een beleidsplan terug welke maatregelen zullen worden genomen om zoveel mogelijk invulling te geven aan alle signalen tijdens de gemeenteavond van 16 september 2020. Daarmee doen we recht aan de uitkomsten van het rapport dat de werkgroep met de enorme hoeveelheid aan informatie heeft opgemaakt.

De notitie “Buitengewoon kerk, de kerk kan zoveel beter….” vindt u op deze website. (Klik de link Buitengewoon kerk aan om deze te downloaden). Deze notitie wordt ook gepubliceerd in het blad “Licht” dat in september 2021 bij alle leden van de PGAD wordt bezorgd.
De deelplannen die bij de notitie horen, zullen zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden. De kerkenraad hoopt ook de diverse beleidsplannen voor 2021 – 2025 in september of oktober gereed te hebben voor publicatie.

Naar boven