Hoe nu verder zonder ds. Chris Kors

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord, gaan we binnenkort afscheid nemen van onze predikant en zijn gezin, omdat onze dominee, Chris Kors, in Middelburg beroepen is.

Er zijn dan een aantal zaken die voorbereidend werk vragen van de kerkenraad. In de basis zal er een beleidsplan moeten zijn die nog de komende jaren van toepassing is. Vervolgens zal moeten worden vastgesteld voor hoeveel FTE een nieuwe predikant beroepen kan worden. Is dat een volledige functie of een 0,5 functie of er iets tussenin? Dit komen we te weten door een solvabiliteitsverklaring aan te vragen bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Onze penningmeester en administrateur kunnen documenten aanreiken die nodig zijn bij die aanvraag. Vervolgens moet er een profiel opgesteld worden, een profiel waaruit blijkt waar een dominee voor de PGAD aan moet voldoen. Wat verwachten wij van een nieuwe predikant. Met dat profiel wordt een vacature opgesteld en dan komt ook een beroepingscommissie om de hoek kijken. Wie moet er allemaal in zo’n beroepingscommissie zitten en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft zo’n commissie? Bij de voorbereidingen hoort ook nog een toegewezen consulent die het proces begeleid.

Kortom, voldoende werk voorlopig.

We gaan op zoek naar mensen die graag in zo’n beroepingscommissie zitting willen nemen. Mocht u al iemand weten waarvan u verwacht dat die persoon wel enthousiast zou willen meedenken, laat mij dat dan weten. Sowieso zullen 1 of 2 kerkenraadsleden zitting hebben in de beroepingscommissie.

Beroepingscommissie

Als een vacante gemeente met het beroepingswerk wil beginnen, had zij tot 1 mei 2018 alleen een zogenaamde solvabiliteitsverklaring nodig. Daarin verklaart het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) of en in welke mate de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen jegens de toekomstige predikant te voldoen. Indien men een predikant in deeltijd wilde beroepen, was daarvoor bovendien medewerking en goedvinden nodig van het breed moderamen (BM) van de classicale 6 vergadering. Per 1 mei 2018 moeten vacante gemeenten die met het beroepingswerk willen beginnen, daarvoor vooraf toestemming vragen aan het breed moderamen van de classicale vergadering. Dit geldt voor alle gevallen, niet alleen voor een beroep in deeltijd. Daarnaast blijft het vragen van een solvabiliteitsverklaring van het CCBB verplicht.

De voornaamste taak van het BM is hier om te toetsen of de gemeente een predikant ‘in werktijd van voldoende omvang’ kan beroepen. De kerkorde laat aan het BM de ruimte om te beoordelen welke omvang in de betreffende gemeente voldoende is, waarbij een kerkordelijk minimum geldt van een derde van de volledige werktijd. Het BM heeft ook de bevoegdheid gekregen om in voorkomende gevallen te bezien of de vacante gemeente met een te geringe bezetting in samenwerking met andere gemeenten alsnog tot een voldoende omvang van de bezetting kan komen. De vacante gemeente moet eventueel aantonen ‘dat zij voldoende heeft gezocht naar samenwerking met andere gemeenten’.

Met het beroep van Chris Kors naar Middelburg ontstaat bij de PGAD een vacature.
Voordat we echter een beroepingscommissie in het leven gaan roepen, moet er eerst onderzocht worden of er sprake kan zijn van samenwerkingsverbanden met nevengemeentes, bijvoorbeeld een predikant aan beide gemeentes verbinden, zoals ik hierboven al memoreerde. Misschien heeft een predikant uit een naburige gemeente nog wat ruimte om bijvoorbeeld bij twee gemeentes werkzaam te zijn. Misschien is er bij de regiogemeenten ook wel behoefte om meer zaken samen te gaan doen, maar daar moeten we wel eerst gesprekken over gaan voeren. Met een eventueel beschikbare kandidaat uit de regio zal ook eerst een gesprek moeten plaatsvinden.

Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden, dan kunnen we na toestemming van het BM van de classicale vergadering zelfstandig overgaan tot het openstellen van een vacature, waarbij een beroepingscommissie in het leven wordt geroepen. Wordt vervolgd.

Naar boven