Vervolgtraject Beroepingscommissie

Op de kerkenraadsvergadering van 26 april 2021 is er gesproken over een (eventuele) opvolging van ds. Chris Kors. Welke stappen willen we als kerkenraad zetten om te komen tot een nieuwe predikant.
Uitgebreid hebben we stilgestaan hoe we dit proces gaan doorlopen. Vanuit de kerkenraad gaan een vijftal leden zich bezighouden met het schrijven van een profielschets. Die profielschets wordt geschreven aan de hand van het beleidsplan van de kerkenraad, getiteld: ‘Buitengewoon kerk - de kerk kan zoveel beter.’

De afgelopen periode heeft de kerkenraad zich vooral beziggehouden met het beleidsplan voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt nog aangevuld met diverse deelplannen. Deze deelplannen kunt u binnenkort ook lezen op de website.

De afvaardiging van de kerkenraad heeft hiermee, naast de profielschets die in 2011 is opgemaakt naar aanleiding van het beroep van ds. Chris Kors, voorlopig voldoende informatie om een nieuwe profielschets op te stellen, rekening houdend met de visie en missie van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. We hopen in de kerkenraadsvergadering van 21 juni 2021 deze profielschets te bespreken. Daarna zullen we u deelgenoot maken van deze profielschets en u vragen of u daarmee in kunt stemmen of dat u nog een aantal zaken mist.

Als we de profielschets met u hebben besproken, wordt het tijd voor het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring om erachter te komen hoeveel formatie (fte) we mogen beroepen of aannemen. Het classicale college voor behandeling van beheerszaken (CCBB) stelt op basis van de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het aantal doopleden, belijdende leden en gastleden of vrienden, vast waar onze PGAD financieel aan kan voldoen de komende jaren.

Als we de profielschets met elkaar hebben vastgesteld, gaan we allereerst binnen de regiogemeenten het gesprek voeren en onderzoeken of daar mogelijkheden zijn met betrekking tot eventuele samenwerking en/of uitwisseling. Als blijkt dat daar mogelijkheden zijn, lijkt het voor de hand te liggen dat een beroepingscommissie daarmee aan de slag gaat.

We zullen proberen u in dit proces telkens mee te nemen door u maximaal te informeren. Deze informatievoorziening zal plaatsvinden via Maanlicht, Lichtpunt en de website. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we voor de zomervakantie eerst ons ‘huiswerk’ (profielschets) gaan uitwerken en dat we na de zomervakantie ergens een moment plannen om u zo mogelijk in de Martinikerk te kunnen bijpraten.

Naar boven